Säädökset alkuperäisinä: 2018

1150/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1149/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista
1148/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista
1147/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista
1146/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista
1145/2018
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksesta
1144/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2019
1143/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2019
1142/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1141/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1140/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1139/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1138/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista
1137/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
1136/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1135/2018
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019
1134/2018
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 luvun muuttamisesta
1133/2018
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1132/2018
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1131/2018
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
1130/2018
Laki mittauslaitelain 53 §:n 2 momentin kumoamisesta
1129/2018
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 11 §:n 2 momentin kumoamisesta
1128/2018
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130 §:n muuttamisesta
1127/2018
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1126/2018
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1125/2018
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
1124/2018
Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
1123/2018
Laki eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta
1122/2018
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta 
1121/2018
Elintarvikemarkkinalaki
1120/2018
Laki kuntarakennelain muuttamisesta
1119/2018
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1118/2018
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1117/2018
Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
1116/2018
Laki tuloverolain muuttamisesta
1115/2018
Laki vuoden 2019 tuloveroasteikosta
1114/2018
Laki rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
1113/2018
Laki valtionavustuslain muuttamisesta
1112/2018
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annetun lain 13 §:n 1 momentin kumoamisesta
1111/2018
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1110/2018
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 9 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta
1109/2018
Laki sijoitusrahastolain 2 a ja 71 §:n muuttamisesta
1108/2018
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1107/2018
Verohallinnon päätös arvonlisäverolain 209 q §:ssä tarkoitetusta selvityksestä
1106/2018
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta
1105/2018
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1104/2018
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta
1103/2018
Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1102/2018
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1101/2018
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.