787/2018

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (869/2016) 2 §:n 10 ja 22 kohta, 4 §:n 1, 6, 12 ja 15 kohta sekä 8 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta sekä 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 22 kohta ja 4 §:n 15 kohta asetuksessa 492/2017, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 23–25 kohta, 4 §:ään uusi 16 ja 17 kohta sekä asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


10) päätös maakaasumarkkinalain (587/2017) 93 §:n mukaista vapautusta koskevassa asiassa;


22) päätös päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen tuen myöntämisestä;

23) maksu osallistumisesta uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaiseen preemiojärjestelmään hyväksymistä varten järjestettävään tarjouskilpailuun;

24) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (498/2018) mukaisessa tuen myöntämistä koskevassa tarjouskilpailussa;

25) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

b) päätös suurjännitteisen jakeluverkon haltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

c) päätös kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 8 000 euroa;

d) päätös järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;

e) päätös suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

f) päätös eräiden rajayhdysjohtojen sähköverkkoluvasta vapauttamista sähkömarkkinalain (588/2013) 12 §:n nojalla koskevassa asiassa 2 800 euroa;

g) päätös jakeluverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

h) päätös siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 5 000 euroa;

i) päätös järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;

j) päätös suljetun jakeluverkon maakaasuverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

k) päätös erillisen linjan maakaasuverkkolupahakemukseen 1 400 euroa;

l) päätös eräiden rajayhdysjohtojen maakaasuverkkoluvasta vapauttamista maakaasumarkkinalain (587/2017) 11 §:n nojalla koskevassa asiassa 2 800 euroa;


6) päätös maakaasumarkkinalain 93 §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;


12) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tukea koskevat asiat:

a) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisesta ennakkotiedosta 1 400 euroa;

b) päätös tuulivoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 2 600 euroa;

c) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa tarkoitetun biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 4 800 euroa;

d) päätös tuulivoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta 1 300 euroa;

e) päätös biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta 4 000 euroa;

f) päätös tuulivoimalan, biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen suppeasta muuttamisesta 1 000 euroa;

g) päätös tuotantotukijärjestelmään hyväksymisestä ja preemiojärjestelmään hyväksymisestä annetun päätöksen siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 2 200 euroa;

h) päätös kiintiön vahvistamiseksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista 1 900 euroa;

i) päätös tuulivoimaloiden kiintiöpäätöksen muuttamisesta 950 euroa;

j) päätös tuulivoimaloiden kiintiöpäätöksen siirtämisestä toiselle sähkön tuottajalle 750 euroa;

k) päätös tuotantotuen maksamisesta tuulivoimalalle 350 euroa;

l) päätös tuotantotuen maksamisesta biokaasuvoimalalle, puupolttoainevoimalalle tai metsähakevoimalalle 500 euroa;


15) päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimista koskevat asiat:

a) laajaa arviointia vaativa päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 1 900 euroa;

b) suppeaa arviointia vaativa päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 600 euroa;

16) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämistä koskevassa tarjouskilpailussa 200 euroa;

17) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta 350 euroa.

8 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiaviraston suorittamasta kasvihuonekaasujen ja lentoliikenteen päästöoikeuksien päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään tilinhaltijoilta maksuja seuraavasti:


4) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä henkilön päästöoikeustilin käyttömaksua ja kaupankäyntitilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaiseen rekisteriin avatun henkilön päästöoikeustilin tai entisen toiminnanharjoittajan tilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa;


Käyttömaksu peritään täysimääräisenä myös silloin, kun tili on ollut auki vain osan aikaa vuodesta.


9 a §
Maksu tarjouskilpailuun osallistumisesta

Energiaviraston järjestämään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaiseen preemiojärjestelmään hyväksymistä varten järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumisesta peritään 3 000 euron suuruinen osallistumismaksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.