Säädökset alkuperäisinä: 2017

999/2017
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
998/2017
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin
997/2017
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018
996/2017
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
995/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
994/2017
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
993/2017
Laki sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta
992/2017
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
991/2017
Valtioneuvoston asetus ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta
990/2017
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta
989/2017
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
988/2017
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
987/2017
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
986/2017
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
985/2017
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
984/2017
Laki rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
983/2017
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
982/2017
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
981/2017
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista
980/2017
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta
979/2017
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
978/2017
Laki luonnonsuojelulain 62 §:n muuttamisesta
977/2017
Laki maa-aineslain muuttamisesta
976/2017
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
975/2017
Laki vesilain muuttamisesta
974/2017
Laki ympäristönsuojelulain 190 ja 195 §:n muuttamisesta
973/2017
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
972/2017
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
971/2017
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta
970/2017
Laki kalastuslain muuttamisesta
969/2017
Laki riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta
968/2017
Laki riistahallintolain muuttamisesta
967/2017
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta
966/2017
Valtioneuvoston asetus maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista
965/2017
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
964/2017
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
963/2017
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
962/2017
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
961/2017
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
960/2017
Laki opintotukilain muuttamisesta
959/2017
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
958/2017
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
957/2017
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
956/2017
Sisäministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
955/2017
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
954/2017
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
953/2017
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
952/2017
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta
951/2017
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
950/2017
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
949/2017
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
948/2017
Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta
947/2017
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
946/2017
Etu- ja sukunimilaki
945/2017
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
944/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
943/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian innovaatiojärjestelmälle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
942/2017
Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
941/2017
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
940/2017
Laki yliopistolain muuttamisesta
939/2017
Laki vaalilain muuttamisesta
938/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
937/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
936/2017
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
935/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
934/2017
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018
933/2017
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta
932/2017
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2018
931/2017
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2018 maksettavasta rintama-avustuksesta
930/2017
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä
929/2017
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018
928/2017
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
927/2017
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
926/2017
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
925/2017
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta
924/2017
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
923/2017
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
922/2017
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta
921/2017
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista
920/2017
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
919/2017
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
918/2017
Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta
917/2017
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
916/2017
Laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta
915/2017
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta
914/2017
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
913/2017
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
912/2017
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta
911/2017
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 c §:n muuttamisesta
910/2017
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
909/2017
Laki ulkomaalaislain 77 ja 79 §:n muuttamisesta
908/2017
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä
907/2017
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten
906/2017
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
905/2017
Laki ydinenergialain muuttamisesta
904/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
903/2017
Valtioneuvoston asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista
902/2017
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
901/2017
Laki matkapalveluyhdistelmistä
900/2017
Laki tietoyhteiskuntakaaren 125 ja 134 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.