668/2017

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 12 b §:n 2 momentin ja 12 d §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 12 b §:n 2 momentti laissa 1074/2016 ja 12 d §:n 3 momentti laissa 1194/2013:

1 §
Tuottajaorganisaation jäsenten ja tuotannon arvon vähimmäismäärä

Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 12 b §:n 1 momentin 1  kohdassa tarkoitettu tuottajajäsenten vähimmäismäärä on viisi. Saman momentin 2 kohdassa tarkoitettu kaupan pidetyn tuotannon arvon vähimmäismäärä on 500 000 euroa.

2 §
Jäsenen äänivalta, osakkuus ja pääoman enimmäisprosenttiosuus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiossa

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation yksittäisen jäsenen äänivaltaan ja osakkuuksiin tai pääoman enimmäisprosenttiosuuteen sovelletaan mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2017/891, jäljempänä hedelmä- ja vihannesalan delegoitu asetus, 17 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään.

Muu kuin tuottajajäsen voi osallistua toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin siten kuin se tuottajaorganisaation säännöissä sallitaan. Näitä jäseniä ei oteta huomioon määritettäessä tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärää eivätkä ne voi pitää yhteensä hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa.

Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa.

3 §
Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo

Kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisessa viitekautena käytetään tuottajaorganisaation toimintaohjelman hyväksymishakemuksessa ilmoittamaa hedelmä- ja vihannesalan delegoidun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan mukaista 12 kuukauden jaksoa.

Tuottajaorganisaatiosta eronneen ja toiseen organisaatioon liittyneen jäsenen kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan päällekkäin menevältä viitekaudelta sen tuottajaorganisaation hyväksi, josta jäsen on eronnut.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 2017

Tällä asetuksella kumotaan tuottajaorganisaatioista annettu valtioneuvoston asetus (802/2014).

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.