Säädökset alkuperäisinä: 2017

699/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa
698/2017
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
697/2017
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
696/2017
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdystä sopimuksesta
695/2017
Valtioneuvoston asetus vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
694/2017
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
693/2017
Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta
692/2017
Vuoden 2017 II lisätalousarvio
691/2017
Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
690/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten näivetystaudin seurannasta
689/2017
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
688/2017
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
687/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
686/2017
Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
685/2017
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
684/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 57 §:n muuttamisesta
683/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
682/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
681/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
680/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
679/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista
678/2017
Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta
677/2017
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
676/2017
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista
675/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018
674/2017
Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
673/2017
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta
672/2017
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
671/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
670/2017
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta
669/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista
668/2017
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista
667/2017
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta
666/2017
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
665/2017
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/1770 Malin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
664/2017
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2016 verotuksen päättymisestä
663/2017
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2016
662/2017
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
661/2017
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
660/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista
659/2017
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
658/2017
Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta
657/2017
Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta
656/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
655/2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
654/2017
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
653/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
652/2017
Valtioneuvoston asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
651/2017
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
650/2017
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
649/2017
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
648/2017
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
647/2017
Ympäristöministeriön asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista
646/2017
Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista
645/2017
Ympäristöministeriön asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista
644/2017
Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista
643/2017
Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista
642/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
641/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
640/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
639/2017
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
638/2017
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
637/2017
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
636/2017
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
635/2017
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
634/2017
Laki lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
633/2017
Laki lentoliikenteestä Seychellien tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
632/2017
Laki lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
631/2017
Laki lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
630/2017
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
629/2017
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
628/2017
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
627/2017
Laki ympäristönsuojelulain 221 a §:n muuttamisesta
626/2017
Laki jätelain muuttamisesta
625/2017
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta
624/2017
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta
623/2017
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
622/2017
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
621/2017
Laki poliisilain 9 luvun muuttamisesta
620/2017
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta
619/2017
Laki rajavartiolain muuttamisesta
618/2017
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
617/2017
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/1509 Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta
616/2017
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
615/2017
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
614/2017
Laki postilain muuttamisesta
613/2017
Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain kumoamisesta
612/2017
Laki ympäristönsuojelulain 68 ja 69 §:n muuttamisesta
611/2017
Laki vesilain muuttamisesta
610/2017
Valtiovarainministeriön asetus Tullin voimakeinoista sekä kulkuneuvon pysäyttämisestä
609/2017
Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
608/2017
Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
607/2017
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
606/2017
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
605/2017
Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä
604/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2017–2018
603/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
602/2017
Valtioneuvoston asetus Tullin voimankäyttövälineistä ja tullimiehen oikeudesta kantaa voimankäyttövälineitä
601/2017
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
600/2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.