492/2017

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (869/2016) 2 §:n 11 ja 21 kohta sekä 4 §:n 11 ja 14 kohta sekä

lisätään 2 §:ään uusi 22 kohta ja 4 §:ään uusi 15 kohta seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


11) päätös päästökauppalain (311/2011), uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010), biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) sekä päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain (138/2017) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;


21) päätös tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain (38/2015) mukaista kouluttajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

22) päätös päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen tuen myöntämisestä.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:


11) päätös päästökauppalain, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa:

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;


14) päätös biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta 3 000 euroa;

15) päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiota koskevat asiat:

a) laajaa arviointia edellyttävä päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 1 900 euroa;

b) suppeaa arviointia edellyttävä päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 600 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.