308/2017

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan presidentin asetus eräiden Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöihin kohdistuviin rikkomuksiin liittyvien tehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2015:48) nojalla Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvia hallintotehtäviä siirretään Maaseutuvirastolle ja Oikeusrekisterikeskukselle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaalla säädetään Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa annetussa tasavallan presidentin asetuksessa (309/2017).

2 §
Maaseutuviraston vastuualue

Maaseutuviraston tehtävänä Ahvenanmaalla on:

1) toimia yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 7 luvun mukaisesti toimivaltaisena viranomaisena rikkomusmaksuihin liittyvissä asioissa sekä rikkomuksista ja vakavista rikkomuksista määrättäviin seuraamusmaksuihin liittyvissä asioissa;

2) toimia yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 8 luvun mukaisesti toimivaltaisena viranomaisena pisteiden ja muiden oheisseuraamusten määräämiseen liittyvissä asioissa;

3) pitää rikkomusrekisteriä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 8 luvun mukaisesti.

3 §
Oikeusrekisterikeskuksen vastuualue

Oikeusrekisterikeskus huolehtii Ahvenanmaan maakunnalle tulevien rikkomusmaksujen ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanosta sekä käyttää näiden täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa Ahvenanmaan puhevaltaa. Rikkomusmaksu ja seuraamusmaksu määrätään maksettaviksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 59 §:n mukaisesti.

4 §
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen vastuualue

Ahvenanmaan maakunnan hallitus toimii maakunnan valvontaviranomaisena 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa sekä 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun rikkomusrekisterin käyttäjänä.

5 §
Taloudellinen vastuu

Maaseutuvirastolle ja Oikeusrekisterikeskukselle korvataan 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset Ahvenanmaan maakunnan hallituksen osaksi maa- ja metsätalousministeriön, osaksi oikeusministeriön kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Oikeusrekisterikeskus vastaa siitä, että 3 §:n nojalla täytäntöön pantujen rikkomusmaksujen ja seuraamusmaksujen tuotto siirretään Ahvenanmaan maakunnalle siten kuin maakunnan hallitus ja oikeusministeriö tarkemmin sopivat.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.