285/2017

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1218/2011) 15 ja 17 § sekä liite 1, sellaisina kuin niistä ovat 15 § ja liite 1 asetuksessa 1505/2015, sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a § seuraavasti:

15 §
Syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokitellut aineet

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai seoksia (CMR-aine) ei saa käyttää lelussa eikä sen osissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja aineita ja seoksia voidaan kuitenkin käyttää, jos:

1) aineiden ja seosten pitoisuudet eivät ylitä 1 momentissa mainitussa asetuksessa säädettyjä pitoisuusrajoja;

2) aineet ja seokset ovat lasten ulottumattomissa, kun lelua käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla; tai

3) kyseessä on ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa leluissa tai lelujen osissa taikka sähkövirran johtamiseen tarkoitetuissa lelujen osissa oleva 1 momentissa mainitun asetuksen mukaisen vaaraluokan kategoriaan 2 kuuluva nikkeli tai muu CMR-aine, josta komissio on tehnyt päätöksen lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY 46 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevista kielloista säädetään elintarvikelaissa (23/2006).

15 a §
Erityiset raja-arvot eräissä leluissa käytettäville kemikaaleille

Liitteessä 1 mainituille kemikaaleille säädettyjä erityisiä raja-arvoja on noudatettava, jos niitä käytetään alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa tai muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa.

17 §
Kosmeettisia valmisteita sisältävää lelua koskeva yleinen turvallisuusvaatimus

Nukeille tarkoitetun leikkikosmetiikan sekä muun kosmeettisia valmisteita sisältävän lelun on täytettävä kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain (492/2013) vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2017. Sen liitteessä 1 olevan taulukon 7–9 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 24 päivänä marraskuuta 2017.

Komission direktiivi (EU) 2015/2115 (32015L2115); EUVL L 306, 24.11.2015, s. 17
Komission direktiivi (EU) 2015/2116 (32015L2116); EUVL L 306, 24.11.2015, s. 20
Komission direktiivi (EU) 2015/2117 (32015L2117); EUVL L 306, 24.11.2015, s. 23

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Laura Holkko

Liite 1

Erityiset raja-arvot alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa tai muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa käytettäville kemikaaleille
Aine CAS-numero Raja-arvo
1. TCEP 115-96-8 5 mg/kg (pitoisuusraja)
2. TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (pitoisuusraja)
3. TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (pitoisuusraja)
4. Bisfenoli A 80-05-7 0,1 mg/l (siirtymisen raja-arvo) standardeissa EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005 vahvistettujen menetelmien mukaisesti
5. Formamidi 75-12-7 20 μg/m3 (päästöraja) enintään 28 päivää vaahtomaisten lelumateriaalien päästötestin aloittamisesta, kun pitoisuus on suurempi kuin 200 mg/kg (pitoisuuteen perustuva raja-arvo).
6. 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni 2634-33-5 5 mg/kg (pitoisuusraja) vesipitoisissa lelumateriaaleissa standardeissa EN 71–10:2005 ja EN 71–11:2005 vahvistettujen menetelmien mukaisesti
7. Seuraavien reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli- 2H-isotiatsolin-3-oni [EY-numero 220-239-6] (3:1- seos) 55965-84-9 1 mg/kg (pitoisuusraja) vesipitoisissa lelumateriaaleissa
8. 5-kloori-2-metyyli- isotiatsolin-3(2H)-oni 26172-55-4 0,75 mg/kg (pitoisuusraja) vesipitoisissa lelumateriaaleissa
9. 2-metyyli-isotiatsolin-3(2H)-oni 2682-20-4 0,25 mg/kg (pitoisuusraja) vesipitoisissa lelumateriaaleissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.