1419/2015

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (267/2006) 4 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1252/2010, sekä

muutetaan 2, 5 ja 5 a §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi asetuksessa 1805/2009 sekä 5 ja 5 a § asetuksessa 1252/2010, seuraavasti:

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 14 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenten tulee edustaa sovittelun kannalta keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnassa on sosiaalihallinnon, oikeushallinnon, tuomioistuinlaitoksen, syyttäjätoimen ja poliisihallinnon sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustus. Muut jäsenet edustavat sovittelupalveluja tuottavia tahoja, sovittelun alalla toimivia järjestöjä ja sovittelijoita.

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen kesken neuvottelukunnan toimikauden eroaa neuvottelukunnasta tai on pysyvästi estynyt osallistumaan sen toimintaan, sosiaali- ja terveysministeriö määrää uuden henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 §
Valtion varoista maksettavan korvauksen määräytyminen

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvaus jaetaan siten, että palveluntuottajan toimialueen asukasluvun vaikutus on 50 prosenttia, pinta-alan 20 prosenttia ja rikollisuustilanteen 30 prosenttia.

Jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos itse tuottaa sovittelutoimintaan liittyviä palveluita rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, sillä on oikeus saada korvaus valtion varoista 1 momentissa säädetyin perustein.

5 a §
Valtion varoista maksetun korvauksen palautus ja uudelleen jakaminen

Palveluntuottajan on varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä annettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on varainhoitovuotta seuraavan elokuun loppuun mennessä:

1) tehtävä päätös kustannusten hyväksymisestä;

2) edellytettävä, että palveluntuottaja palauttaa käyttämättä jääneen osuuden määrärahasta, jos siihen on aihetta;

3) maksettava rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauksen lisäerä ja toimitettava sosiaali- ja terveysministeriöön tieto määrärahan uudelleen jakamisesta sekä käyttämättä jääneestä osuudesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.