715/2015

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin ja 14 §:n 3 momentin, sellaisina kuin niistä on 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poronomistajille valtion talousarviossa vuodelle 2015 maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulta poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta.

2 §
Tuen haku

Tukea maksetaan maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteessä 1 tarkoitetuilla alueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuille hakijoille. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista.

3 §
Tukikelpoiset eloporot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 80 poronhoitolain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettua eloporoa.

Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta 2014/2015 laadittuun poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2014/2015 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnille määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa. Eloporojen määrän jääminen 1 momentissa säädettyä pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 1 momentissa säädetty määrä.

Tukea ei makseta myöskään niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan edellä tarkoitettujen teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

4 §
Tuen määrä

Tuen määrä on enintään 28,50 euroa eloporolta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2015.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.