329/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998) 8 a, 19 a, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 a § asetuksessa 1139/1999, 19 a § asetuksessa 1137/2009 ja 20 § osaksi asetuksessa 1137/2009,

muutetaan 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 8 ja 10 § sekä 16 §:n 2 ja 3 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti sekä 16 §:n 2 ja 3 kohta asetuksessa 799/2014, 8 § osaksi asetuksessa 562/2003 ja 10 § asetuksissa 488/2008, 1137/2009 ja 799/2014, sekä

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 799/2014, uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti:

3 §
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma

Koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan ainakin seuraavista järjestettävää koulutusta koskevista asioista:


3) opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa;


Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan tutkintokohtaisesti ja valmentavan koulutuksen osalta:

1) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien tarjonnasta;

2) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien suorittamisjärjestyksestä;

3) koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä oppimisympäristöistä; ja

4) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetun suunnitelman mukaisesta opiskelijan osaamisen arvioinnista.

8 §
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta tulee ilmetä:

1) tiedot suoritettavasta tutkinnosta tai koulutuksesta;

2) päätös opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena, jos koulutusta ei järjestetä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella;

3) tieto siitä, millä edellä mainitun lain 19 a §:n 1 momentissa mainitulla perusteella opetus annetaan erityisopetuksena;

4) edellä mainitun lain 31 §:ssä tarkoitettu koulutuksen suoritusaika;

5) päätös tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden taikka osaamisen arvioinnin mukauttamisesta;

6) opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee, miten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on mukautettu sekä tiedot erityisopetuksen järjestämiseen liittyvästä pedagogisesta tuesta sekä erityisistä opetus- ja opiskelujärjestelyistä;

7) tieto siitä, mitä edellä mainitun lain 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan; sekä

8) tieto siitä, mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa.

10 §
Osaamisen arviointiasteikko

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Jos tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 19 a §:n 2 momentin mukaisesti mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi sanallisesti. Tieto arviointiasteikon mukaisen arvosanan mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todistukseen.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (801/2014) 5 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa opinnoissa osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin sisältyvä ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan sanallisesti. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai osa-alueita, sovelletaan kuitenkin 1 momentissa säädettyä.

13 §
Todistusten sisältö ja allekirjoittaminen

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:n 2 momentissa tarkoitettu todistus suoritetusta valmentavasta koulutuksesta sisältää suoritetut koulutuksen osat sekä niiden arvosanat. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia ammatillisia tutkinnon osia, annetaan näistä tutkinnon osista lisäksi tämän pykälän 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu todistus ammattiosaamisen näytöistä.

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:n 5 momentissa tarkoitettu todistus opiskelijan osaamisesta sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan osaamisesta niissä tutkinnon osissa, joissa opiskelija ei mainitun lain 19 a §:ssä tarkoitetun mukauttamisen tai 21 §:ssä tarkoitettujen erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä.

16 §
Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 §:ää sovelletaan seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:


2) tekniikan ja liikenteen alalla lentokoneasennuksen perustutkinto, lennonjohdon perustutkinto, logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala, rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, merenkulkualan perustutkinto sekä turvallisuusalan perustutkinto;

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015. Sen 16 §:n 2 ja 3 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asetuksen 8 §:ää sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2015 tai sen jälkeen laadittaviin henkilökohtaisiin opetuksen järjestämistä koskeviin suunnitelmiin. Ennen mainittua ajankohtaa laadittuihin suunnitelmiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Poiketen siitä, mitä asetuksen 10 §:ssä säädetään, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 19 a §:ssä tarkoitetussa erityisopetuksessa sekä vapaasti valittavissa tutkinnon osissa osaamisen arviointiasteikkoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos opintosuoritus tai osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi 1 päivänä elokuuta 2015 voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaista ammatillista perustutkintoa ja jos vastaava opintosuoritus tai osaaminen on arvioitu ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voimassa olleen 10 §:n 2 momentin mukaisesti. Ilman arvosanaa suoritetuksi hyväksytyt vapaasti valittavat tutkinnon osat arvioidaan tällöin kuitenkin asteikolla hyväksytty/hylätty.

Asetuksen 16 §:n 2 kohtaa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen turvallisuusalan perustutkintoon johtavat opinnot aloittaneisiin opiskelijoihin.

  Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Johtaja
Mika Tammilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.