120/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus sikatalouden kriisituesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 ja 5 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 7 §:n 5 momentti laissa 1446/2006:

1 §

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa sikataloutta harjoittaville tuen hakijoille sikatalouden kriisitukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Sikatalouden kriisituki myönnetään tuen hakijalle, jolla on 1.9.2014, 1.10.2014, 1.11.2014 ja 1.12.2014 ollut hallinnassaan keskimäärin seuraavassa taulukossa esitetty eläinmäärä eläinluokittain. Laskennassa otetaan huomioon viimeistään laskentaan otetun pidetyn kirjan mukaisen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä vähintään kahdeksan kuukauden ikäinen emakoksi tarkoitettu sika, jäljempänä emakko sekä 3—8 kuukauden ikäinen muu sika, jäljempänä lihasika, ei kuitenkaan villisika eikä lemmikkieläimenä pidettävä minisika. Tilana pidetään toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (213/2007) säädetyt edellytykset täyttävää tilaa.

Emakkojen määrä tuen hakijaa ja tilaa kohti Lihasikojen määrä tuen hakijaa ja tilaa kohti Tuen määrä euroa tuen hakijaa ja tilaa kohti
20,00—100,00 100,00— 500,00 900
100,01—250,00 500,01— 1000,00 2 500
250,01—700,00 1 000,01— 2000,00 5 500
yli 700,00 yli 2 000,00 11 000

Jos 1 momentissa säädetty taulukon mukaan myönnettävä tuen määrä ylittäisi 15 000 euroa, alennetaan maksettava tuen määrä enintään 15 000 euroon. Yhden tilan eläimet voidaan lukea vain yhden sellaisen tuen hakijan hyväksi, joka on hallinnut tilaa koko tuenmääräytymiskauden ajan.

Sikatalouden kriisitukea voidaan myöntää yhteensä enintään 3,7 miljoonaa euroa. Jos tukeen oikeutetun eläinmäärän perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan.

3 §

Sikatalouden kriisituki myönnetään enintään sen eläinlukumäärän perusteella, joka on keskimääräinen eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaiseen rekisteriin merkitty ja mainitun lain nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettuun sikaeläinten tunnistamiseen tarkoitettuun rekisteriin merkitty hakijan hallitsemien eläinten lukumäärä 2 §:ssä säädettynä aikana.

Tuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 3 artiklassa tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle vähämerkityksisenä tukena maatalousalalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä verovuonna, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävänä kahtena verovuonna 15 000 euroa. Edellytyksenä on lisäksi, että kaikentyyppisten hakijalle viitekaudella myönnettyjen tässä asetuksessa tarkoitettujen ja muiden vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013  3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Sikatalouden kriisituki katsotaan myönnetyksi 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2015.

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.