362/2014

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen maksullisista suoritteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arviointikeskus perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitetun kiinteän maksun yliopistolain (558/2009) 87 §:ssä ja ammattikorkeakoululain (351/2003) 9 §:ssä tarkoitetusta laatujärjestelmän arvioinnista. Arvioinnista perittävä maksu on:

1) 35 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelijamäärä on vähintään 20 000;

2) 30 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelija määrä on alle 20 000;

3) 15 000 euroa, jos kyseessä on uusinta-arviointi.

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka arviointikeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet:

1) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut arvioinnit, selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) arviointikeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 4 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää arviointikeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (263/2012) liitteen 14—19 kohdat.

Suoritteesta perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan, jos toimeksianto- tai muu sopimus on allekirjoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

  Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.