354/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja eräistä muista asiakirjoista.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 1 §:n 2 momentin ja 8 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jalostukseen käytettävien puhdasrotuisten nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen, risteytettyjen sikojen ja rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontiin vaadittavista polveutumistodistuksista ja muista asiakirjoista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) puhdasrotuisella naudalla nautaeläintä, mukaan lukien puhveli, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan;

2) puhdasrotuisella lampaalla ja vuohella lammasta tai vuohta, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan;

3) puhdasrotuisella sialla sikaeläintä, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan;

4) risteytetyllä sialla sikaeläintä, joka on tuotettu tarkoituksellisesti risteyttämällä puhdasrotuisten sikojen eri rotuja tai linjoja tai risteyttämällä risteytettyjä sikoja ja puhdasrotuisia sikoja taikka risteyttämällä risteytettyjä sikoja, ja joka on merkitty risteytettyjen sikojen rekisteriä pitävän yhteisön rekisteriin; sekä

5) rekisteröidyllä hevoseläimellä eläintä, joka on hevonen, aasi tai niiden risteytys ja joka on merkitty kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan.

3 §
Elävät eläimet

Jokaisen puhdasrotuisen naudan, lampaan, vuohen ja sian mukana on oltava polveutumis- ja jalostustodistusten käyttöönotosta siitoseläinten, näiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia varten annetun komission päätöksen 96/510/EY, jäljempänä komission päätös 96/510/EY, liitteessä I olevan mallin mukainen polveutumistodistus.

Jokaisen risteytetyn sian mukana on oltava komission päätöksen 96/510/EY liitteessä II olevan mallin mukainen polveutumistodistus.

Jokaisen rekisteröidyn hevoseläimen mukana on oltava lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen, hyväksytyn kantakirjaa pitävän yhteisön tai kansainvälisen urheiluhevosrekisteriä pitävän järjestön antama rekisteröityjen hevoseläinten mukana seuraavasta neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 mukainen eläimen polveutumista ja rekisteröintiä koskeva asiakirja.

Jos 1—3 momentissa tarkoitettu eläin on tiine, sen mukana on lisäksi oltava komission päätöksen 96/510/EY liitteessä III olevan mallin mukainen tiineystodistus.

4 §
Siemenneste

Edellä 2 §:n 1—3 ja 5 kohdassa tarkoitettujen eläinten siemennesteen on oltava peräisin luovuttajaeläimestä, jolle on suoritettu yksilötuloksen seurantaan ja jalostusarvon arviointiin liittyvät testaukset. Luovuttajaeläimestä on oltava komission päätöksen 96/510/EY liitteessä IV olevan mallin mukainen polveutumistodistus.

Jalostusarvon arvioinnin tuloksen luotettavuuden on oltava maitorotuisen naudan osalta vähintään 0,5 lukuun ottamatta jalostusarvon arviointia eläimen genomin perusteella. Tällöin arviointimenetelmän on oltava vahvistettu puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä annetussa neuvoston päätöksessä 96/463/EY tarkoitetun tahon toimesta. 

Sellaista 2 §:n 1—3 kohdassa tarkoitettujen eläinten siemennestettä, joka ei täytä 1 momentissa tarkoitettuja tuonnin edellytyksiä, saa tuoda ainoastaan hyväksyttyjen järjestöjen tai yhdistysten virallisten testien suorittamiseen tarvitsemien määrien rajoissa. Tällöin jokaisesta luovuttajaeläimestä on oltava polveutumista ja kotieläinjalostusta koskevien vaatimusten vahvistamisesta tiettyjen eläinten siemennesteen tuontia varten annetun komission päätöksen 96/509/EY liitteessä I olevan mallin mukainen polveutumis- ja jalostustodistus sekä mainitun päätöksen liitteessä II olevan mallin mukainen todistus.

5 §
Munasolut ja alkiot

Puhdasrotuisen naudan, lampaan, vuohen, sian ja rekisteröidyn hevoseläimen munasolujen ja alkioiden mukana on oltava komission päätöksen 96/510/EY liitteessä V (munasolut) ja liitteessä VI (alkiot) olevan mallin mukainen todistus.

6 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta.

Tällä asetuksella kumotaan hevosten jalostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvityksestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (670/2004).

Neuvoston direktiivi 94/28/EY (31994L0028); EYVL N:o L 178, 12.7.1994, s. 31
Neuvoston päätös 96/463/EY (31996D0463); EYVL N:o L 192, 2.8.1996, s. 19
Komission päätös 96/510/EEG (31996D0510); EYVL N:o L 210, 20.8.1996, s. 53
Komission päätös 96/509/EEG (31996D0509); EYVL N:o L 210, 20.8.1996, s. 47

  Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Berit Korpilo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.