353/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 1 §:n 2 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jalostukseen käytettävien rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan rekisteröidyllä hevoseläimellä eläintä, joka on hevonen, aasi tai niiden risteytys ja joka on merkitty kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan.

3 §
Elävät eläimet

Yhteisössä syntyneen tai yhteisöön tuodun rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirjan tulee olla neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 liitteen I lukujen I ja II mukainen.

4 §
Siemenneste

Rekisteröidyn hevoseläimen siemennesteen polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) todistuksen myöntävän kantakirjaa pitävän yhteisön nimi;

2) luovuttajaeläimen tiedot:

a) alkuperäisen kantakirjan pitäjän nimi ja osoite;

b) rotu ja syntymäpäivä;

c) alkuperäinen kantakirjanumero;

d) eläimen nimi;

e) tunnistamismenetelmä;

f) eläimen rekisteröintinumero;

g) veriryhmä tai muut testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta;

h) omistajan nimi ja osoite;

i) eläimen isän, emän ja emän isän nimi ja kantakirjanumero sekä kantakirjojen nimi;

3) siemennesteen tiedot:

a) siemennesteen yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

b) siemennesteannosten lukumäärä;

c) sperman keräysaseman tai spermavaraston nimi, osoite ja rekisteröintinumero;

d) vastaanottajan nimi ja osoite; sekä

4) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa voidaan lisäksi ilmoittaa tiedot luovuttajaeläimen suoritusten ja jalostusarvon arvioinnin tulokset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa rekisteröityjen hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden polveutumis- ja tunnistamistodistuksista annetun komission päätöksen 96/79/EY, jäljempänä komission päätös 96/79/EY, liitteessä I olevan todistusmallin mukaisesti.

5 §
Munasolut ja alkiot

Rekisteröidyn hevoseläimen munasoluja ja alkioita koskevan polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 4 §:n 2 kohdassa mainitut tiedot luovuttajaeläimestä ja alkioiden osalta lisäksi hedelmöittäjäeläimestä;

2) munasolun tai alkion yksilöintitiedot ja keräyspäivä sekä alkion osalta lisäksi keinosiemennys tai astutuspäivä;

3) alkioiden keräysryhmän tai alkioiden tuotantoryhmän nimi, osoite ja rekisteröintinumero;

4) vastaanottajan nimi ja osoite;

5) munasolujen ja alkioiden määrä, jos oljessa on useampi kuin yksi munasolu tai alkio; munasolujen on tällöin oltava peräisin samasta luovuttajaeläimestä ja alkioiden on oltava peräisin samasta luovuttaja- ja hedelmöittäjäeläimestä; sekä

6) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa komission päätöksen 96/79/EY liitteessä II olevan todistusmallin mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 90/427/ETY (31990L0427); EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 172 Komission päätös 96/79/ETY (31996D0079); EYVL N:o L 19, 25.1.1996, s. 41

  Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Berit Korpilo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.