350/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten nautojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 1 §:n 2 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jalostukseen käytettävien puhdasrotuisten nautojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan puhdasrotuisella naudalla nautaeläintä, mukaan lukien puhveli, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan.

3 §
Elävät eläimet

Puhdasrotuisen naudan polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) otsikko: "Polveutumistodistus, joka on annettu yhteisön sisäistä kauppaa varten komission päätöksen 2005/379/EY mukaisesti";

2) kantakirjaa pitävän yhteisön nimi;

3) kantakirjan nimi;

4) eläimen syntymäpäivä, rotu ja sukupuoli;

5) eläimen kantakirjanumero;

6) eläimen tunnistusnumero nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesti;

7) eläimen syntymäkarjan omistajan nimi ja osoite;

8) omistajan nimi ja osoite;

9) eläimen polveutuminen: isän, isän isän ja isän emän sekä emän, emän isän ja emän emän kantakirjanumerot;

10) kaikki saatavilla olevat yksilötulokset ja jalostusarvon arvioinnista saadut tulokset, mukaan luettuina jalostusohjelman vaatimusten mukaiset geneettiset erityisominaisuudet ja virheet kyseessä olevan luokan ja eläimen osalta eläimestä itsestään, sen vanhemmista ja isovanhemmista; jos jalostusarvon arviointitulokset on julkaistu Internetissä, riittää maininta verkkosivusta, jolla tulokset ovat nähtävillä;

11) tiineen eläimen osalta keinosiemennyksen tai astutuksen päivämäärä ja hedelmöittäjäeläimen tunnistetiedot tai alkionsiirtopäivämäärä ja alkion emän ja isän tunnistetiedot; sekä

12) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

4 §
Siemenneste

Puhdasrotuisen naudan siemennestettä koskevan polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 3 §:ssä mainitut tiedot luovuttajaeläimestä,

2) luovuttajaeläimen veriryhmä tai muut testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta;

3) siemennesteen yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

4) sperman keräysaseman tai spermavaraston sekä vastaanottajan nimi ja osoite;

5) puhdasrotuisen naudan viralliseen testaukseen tarkoitetun siemennesteen osalta testauksen suorittamisesta vastaavan hyväksytyn järjestön tai yhdistyksen nimi ja osoite; sekä

6) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Puhdasrotuisen naudan siemennestettä koskevan polveutumistodistuksen voi kantakirjaa pitävän yhteisön sijaan antaa hyväksytty spermankeräysasema ja spermavarasto kantakirjaa pitävän yhteisön toimittamien tietojen perusteella.

Suomessa käytettäväksi tarkoitetun puhdasrotuisen naudan siemennesteen osalta voidaan yksittäistä siemenannosta koskeva polveutumistodistus korvata sellaisella julkisesti saatavilla olevalla luettelolla, josta käy ilmi 1 momentin 1—2 kohdassa edellytetyt tiedot.

5 §
Munasolut ja alkiot

Puhdasrotuisen naudan munasoluja ja alkioita koskevan polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 3 §:ssä mainitut tiedot luovuttajaeläimestä ja alkioiden osalta myös hedelmöittäjäeläimestä;

2) luovuttajaeläimen, ja alkioiden osalta myös hedelmöittäjäeläimen, veriryhmä tai muut testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta;

3) munasolun ja alkion yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

4) alkioiden keräysryhmän tai alkioiden tuotantoryhmän sekä vastaanottajan nimi ja osoite;

5) munasolujen ja alkioiden määrä, jos oljessa on useampi kuin yksi munasolu tai alkio; munasolujen on tällöin oltava peräisin samasta luovuttajaeläimestä ja alkioiden on oltava peräisin samasta luovuttaja- ja hedelmöittäjäeläimestä; sekä

6) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Puhdasrotuisen naudan munasoluja ja alkioita koskevan polveutumistodistuksen voi kantakirjaa pitävän yhteisön sijaan antaa hyväksytty alkioiden keräysryhmä ja alkioiden tuotantoryhmä kantakirjaa pitävän yhteisön toimittamien tietojen perusteella.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voiman 1 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 2009/157/EY (32009L0157); EUVL N:o L 323, 10.12.2009, s. 1
Komission päätös 2005/379/EY (32005D0379); EUVL N:o L 125, 18.5.2005, s. 15

  Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Berit Korpilo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.