321/2014

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Laki hevostalouslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan hevostalouslain (796/1993) 2, 3 ja 5 luku sekä 13 ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 13 § laissa 1208/1994,

muutetaan lain nimike, 1, 2 ja 6 §, 7 §:n 2 momentti sekä 11, 12 ja 15 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § laissa 1208/1994, 11 § osaksi laissa 1208/1994 ja 15 § laeissa 730/1995 ja 670/1999, sekä

lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Hevoskilpailulaki

1 §
Soveltamisala

Hevoseläinten, jäljempänä hevosten, kilpailutoiminnassa on noudatettava, mitä siitä jäljempänä säädetään.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetussa laissa (1055/2001) on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain asemasta.

6 §
Kilpailuja koskevat säännöt

Kilpailuja koskevien sääntöjen tulee sisältää kilpailuun osallistumisen enimmäis- tai vähimmäisvaatimukset, kilpailun arvostelemisen sekä kilpailusta saatavat palkinnot.

Säännöt eivät saa olla muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa rekisteröityjä eivätkä muusta Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta peräisin olevia hevosia syrjiviä.

7 §
Syrjintäkiellon soveltaminen

Syrjintäkiellon estämättä saadaan palkintorahoista varata enintään 20 prosenttia jalostustoiminnan turvaamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen.

Hevostalouden keskusjärjestöjen tulee toimittaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle selvitys 1 momentissa tarkoitetuista kilpailuista ja 2 momentissa tarkoitettujen varojen jakoperusteista.

11 §
Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo hevosten kilpailutoimintaa siltä osin kuin 6 ja 7 §:ssä säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriön oikeudesta saada tarvittaessa virka-apua tarkastuksen suorittamisessa säädetään poliisilaissa (872/2011).

12 §
Tarkastusoikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus saada hevoskilpailujen järjestäjältä tai tämän edustajalta kilpailutoiminnan valvomiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot sekä suorittaa tarkastus tämän toimitiloissa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Asiakirjoilla tarkoitetaan myös automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai muulla tavalla luotua tai säilytettyä aineistoa.

15 §
Hevoskilpailurikkomus

Joka tahallaan syyllistyy 6 tai 7 §:ssä säädettyyn syrjintään, on tuomittava hevoskilpailurikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehty päätös kantakirjaa pitäväksi yhteisöksi hyväksymisestä jää edelleen voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 167/2013
MmVM 4/2014
EV 19/2014

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.