1032/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lampaiden ja vuohien sukusolujen ja alkioiden keräämisessä, käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavista eläintautien vastustamista koskevista vaatimuksista.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Lampaiden ja vuohien sukusolujen ja alkioiden siirtämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä säädetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1031/2013).

Lampaiden ja vuohien sukusolujen ja alkioiden tuonnista muista kuin jäsenvaltioista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lampailla Ovis aries -lajiin kuuluvia kesylammasrotuja lukuun ottamatta mufloneita;

2) vuohilla Capra hircus -lajiin kuuluvia kesyvuohirotuja;

3) spermalla käsittelemätöntä, käsiteltyä tai laimennettua lampaiden ja vuohien siemennestettä;

4) munasoluilla lampaiden ja vuohien lisäämiseksi tarkoitettuja hedelmöitettyjä tai hedelmöittymättömiä munasoluja;

5) alkioilla lampaiden ja vuohien varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

6) sperman keräysasemalla laitosta, jossa kerätään, käsitellään ja säilytetään pässin tai pukin spermaa keinosiemennystarkoituksiin;

7) spermavarastolla laitosta, jossa säilytetään tämän asetuksen mukaisesti tuotettua tai maahan laillisesti tuotua pässin tai pukin spermaa keinosiemennystarkoituksiin;

8) alkuperäpitopaikalla pitopaikkaa, josta lammas tai vuohi toimitetaan karanteeniin;

9) karanteenilla pitopaikkaa, jossa sperman keräysasemalle tarkoitettuja lampaita ja vuohia pidetään ennen sperman keräysasemalle siirtoa ja josta lampaat ja vuohet siirretään suoraan sperman keräysasemalle;

10) asemaeläinlääkärillä toiminnanharjoittajan palveluksessa olevaa eläinlääkäriä, joka vastaa tämän asetuksen noudattamisesta sperman keräysasemalla ja spermavarastossa;

11) alkioiden keräysryhmällä ryhmää, joka kerää lampaiden ja vuohien alkioita ja munasoluja;

12) alkioiden tuotantoryhmällä ryhmää, joka tuottaa lampaiden ja vuohien alkioita in vitro -menetelmällä;

13) alkionkeräyseläinlääkärillä alkioiden keräysryhmään kuuluvaa nimettyä eläinlääkäriä, joka vastaa ryhmän toiminnasta;

14) karanteenieläinlääkärillä toiminnanharjoittajan palveluksessa olevaa eläinlääkäriä, joka vastaa tämän asetuksen noudattamisesta karanteenissa.

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä.

4 §
Näytteiden lähettäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut näytteet on tutkittava Elintarviketurvallisuusvirastossa käyttäen soveltuvia menetelmiä. Näytteiden mukana on seurattava Elintarviketurvallisuusviraston lähete asianmukaisesti täytettynä.

2 luku

Karanteenia koskevat vaatimukset

5 §
Karanteenin hyväksyminen

Karanteenin hyväksymisestä säädetään eläintautilain 57 §:ssä. Hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on oltava ehdotus karanteenieläinlääkäristä.

Aluehallintoviraston on tarkastettava karanteeni ennen sen hyväksymistä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että karanteeni täyttää liitteen I kohdan 1 mukaiset vaatimukset.

6 §
Karanteenin toiminta ja sen valvonta

Karanteeniin saadaan vastaanottaa vain lampaita ja vuohia, jotka täyttävät eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY, jäljempänä direktiivi 92/65/ETY, liitteessä D olevan II luvun II jakson 1.2 ja 1.3 mukaiset vaatimukset ja jotka aiotaan siirtää sperman keräysasemalle.

Sperman keräysasemalle siirrettävät lampaat ja vuohet on pidettävä karanteenissa vähintään direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun II jakson 1.1 kohdassa säädetyn ajan (karanteeniaika) ennen niiden siirtoa sperman keräysasemalle. Karanteeniaikana karanteeniin ei saa tuoda uusia lampaita tai vuohia.

Karanteenin toiminnassa on noudatettava liitteen I kohdan 2 mukaisia vaatimuksia.

Karanteenin on oltava karanteenieläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa liitteen I kohdan 3 mukaisesti. Karanteenieläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle kirjallisesti vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi karanteenieläinlääkäri aloittaa työnsä.

7 §
Edellytykset lampaiden ja vuohien toimittamiselle karanteenista sperman keräysasemalle

Sperman keräysasemalle toimitettavien lampaiden ja vuohien on oltava tutkittu direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun II jakson 1.4 kohdan mukaisesti kielteisin tuloksin ennen karanteeniajan alkamista. Tutkimukset voidaan tehdä alkuperäpitopaikassa tai karanteenissa.

Sperman keräysasemalle toimitettavat lampaat ja vuohet on tutkittava karanteeniaikana direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun II jakson 1.5 kohdan mukaisesti.

Toimitettaessa lampaita ja vuohia sperman keräysasemalle karanteenin on täytettävä direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun II jakson 3 kohdan mukaiset vaatimukset.

8 §
Karanteenin viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tarkastettava karanteeni ja sen toiminta vähintään kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että karanteeni täyttää hyväksymisen edellytykset ja että karanteenin toiminnalle säädettyjä vaatimuksia noudatetaan.

Kunnaneläinlääkärin on tiedotettava tekemänsä tarkastuksen tuloksesta viipymättä aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

9 §
Karanteenin hyväksymisen peruuttaminen

Karanteenin hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä.

3 luku

Sperman keräysasemaa koskevat vaatimukset

10 §
Sperman keräysaseman hyväksyminen

Sperma keräysaseman hyväksymisestä säädetään eläintautilain 47 §:ssä. Aluehallintoviraston on tarkastettava sperman keräysasema ennen sen hyväksymistä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että sperman keräysasema täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun I jakson 1 kohdan mukaiset vaatimukset.

Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että sperman keräysasemalla on nimetty asemaeläinlääkäri, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Sperman keräysaseman hyväksymisen yhteydessä aluehallintoviraston tulee valtuuttaa asemaeläinlääkäri tehtäväänsä kirjallisesti.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava sperman keräysaseman hyväksymisestä ja asemaeläinlääkärin valtuutuksesta kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Hyväksyttyjä sperman keräysasemia koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain 96 §:n 3 momentissa. Julkaiseminen suoritetaan neuvoston direktiivin 2008/73/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden yhteisön eläinlääkintä- ja eläinjalostuslainsäädännön mukaisesti hyväksymien laitosten ja laboratorioiden luetteloita sisältävien internetpohjaisten tietosivujen osalta annetun komission päätöksen 2009/712/EY, jäljempänä komission päätös 2009/712/EY, mukaisesti.

11 §
Sperman keräysaseman toiminta

Sperman keräysaseman toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 1.1 ja 1.2 kohdan ja II luvun II jakson 2—7 kohdan mukaisia vaatimuksia. Sperman keräysaseman päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa asemaeläinlääkäri.

Sperman keräysasemalla saa kerätä, käsitellä, säilyttää ainoastaan spermaa, joka täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun II jakson 8—9 kohdan ja III luvun I jakson vaatimukset.

Sperman keräysaseman asemaeläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle kirjallisesti vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkäri aloittaa työnsä.

12 §
Sperman keräysaseman viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä sperman keräysasemalla tarkastuksia direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 1.3 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että hyväksymisen edellytykset edelleen täyttyvät ja että aseman toimintaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Kunnaneläinlääkärin on tiedotettava tarkastusten tuloksista viipymättä aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

13 §
Sperman keräysaseman hyväksymisen peruuttaminen

Sperman keräysaseman hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava sperman keräysaseman hyväksymisen peruuttamisesta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoituksen saatuaan Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava sperman keräysasemalle antamansa hyväksymisnumero.

4 luku

Spermavarastoa koskevat vaatimukset

14 §
Spermavaraston hyväksyminen

Spermavaraston hyväksymisestä säädetään eläintautilain 52 §:ssä. Aluehallintoviraston on tarkastettava spermavarasto ennen sen hyväksymistä.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että spermavarasto täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun I jakson 2 kohdan mukaiset vaatimukset.

Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että spermavarastolla on nimetty asemaeläinlääkäri, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Spermavaraston hyväksymisen yhteydessä aluehallintoviraston tulee valtuuttaa asemaeläinlääkäri tehtäväänsä kirjallisesti.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava spermavaraston hyväksymisestä ja asemaeläinlääkärin valtuutuksesta kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Hyväksyttyjä spermavarastoja koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain 96 §:n 3 momentissa. Julkaiseminen suoritetaan 10 §:n 4 momentissa mainitun komission päätöksen mukaisesti.

15 §
Spermavaraston toiminta

Spermavaraston toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 2.1—2.3 kohdan mukaisia vaatimuksia. Spermavaraston päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa asemaeläinlääkäri.

Spermavaraston asemaeläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle kirjallisesti vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkäri aloittaa työnsä.

16 §
Spermavaraston viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä spermavarastossa tarkastuksia direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 2.4 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että hyväksymisen edellytykset edelleen täyttyvät ja että aseman toimintaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Kunnaneläinlääkärin on tiedotettava tarkastusten tuloksista viipymättä aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

17 §
Spermavaraston hyväksymisen peruuttaminen

Spermavaraston hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava spermavaraston hyväksymisen peruuttamisesta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava spermavarastolle antamansa hyväksymisnumero.

5 luku

Alkioiden keräysryhmää ja alkioiden tuotantoryhmää koskevat vaatimukset

18 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksyminen

Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisestä säädetään eläintautilain 49 §:ssä. Aluehallintoviraston on tarkastettava alkioiden keräysryhmä ja alkioiden tuotantoryhmä ennen niiden hyväksymistä.

Alkioiden keräysryhmän hyväksymisen edellytyksenä on, että ryhmä täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun III jakson 1 kohdan mukaiset vaatimukset.

Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että alkioiden keräysryhmällä on nimetty alkionkeräyseläinlääkäri, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Ryhmän hyväksymisen yhteydessä aluehallintoviraston tulee valtuuttaa alkionkeräyseläinlääkäri tehtäväänsä kirjallisesti.

Alkioiden keräysryhmän hyväksyminen alkioiden tuotantoryhmäksi edellyttää, että ryhmä täyttää mainitun direktiivin liitteessä D olevan I luvun III jakson 2 kohdan mukaiset vaatimukset.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava edellä mainittujen ryhmien hyväksymisestä ja alkionkeräyseläinlääkärin valtuutuksesta kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Hyväksyttyjä ryhmiä koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain 96 §:n 4 momentissa. Julkaiseminen suoritetaan 10 §:n 4 momentissa mainitun komission päätöksen mukaisesti.

19 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän toiminta

Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun III jakson 1.1, 1.2 ja 1.4—1.9 kohdan sekä III luvun II jakson mukaisia vaatimuksia. Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa alkionkeräyseläinlääkäri.

Alkioiden keräysryhmä ja alkioiden tuotantoryhmä saa kerätä, käsitellä, säilyttää ainoastaan munasoluja ja alkioita, jotka täyttävät direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan III luvun II jakson ja IV luvun 1 ja 3 kohdan mukaiset vaatimukset.

Alkionkeräyseläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi alkionkeräyseläinlääkäri aloittaa työnsä.

20 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä alkioiden keräysryhmiin ja alkioiden tuotantoryhmiin kohdistuvia tarkastuksia direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun III jakson 1.3 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että hyväksymisen edellytykset edelleen täyttyvät ja että ryhmän toimintaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Kunnan-eläinlääkärin on tiedotettava viipymättä tarkastusten tuloksista aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

21 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisen peruuttaminen

Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisen peruuttamisesta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava ryhmälle antamansa hyväksymisnumero.

6 luku

Erinäiset säännökset

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Neuvoston direktiivi 2008/73/EY (32008L0073); EUVL N:o L 219, 14.8.2008, s. 40
Komission päätös 2009/712/EY (32009D0712), EUVL N:o L 247, 19.9.2009, s. 13

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite I

KARANTEENIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Karanteenin hyväksymistä koskevat vaatimukset

Karanteenin hyväksymisen edellytyksenä on, että:

1.1 karanteeni on aidattu siten, että yhteys ulkopuolisiin sorkka- ja kavioeläimiin estyy;

1.2. eläintilat ovat helposti puhdistettavia ja desinfioitavia;

1.3. karanteenin sisäänkäynnin yhteydessä on tautisulku.

2. Karanteenin toimintaa koskevat vaatimukset

2.1. Karanteenissa ei saa pitää karanteeniaikana muita eläimiä kuin sperman keräysasemalle toimitettavaksi aiottuja lampaita ja vuohia.

2.2. Karanteeniin saa tuoda lampaita ja vuohia vain karanteenieläinlääkärin luvalla.

2.3. Karanteenin ulkopuolelle vietyjä lampaita ja vuohia ei saa tuoda takaisin karanteeniin.

2.4. Velvollisuudesta pitää kirjaa karanteenissa olevista lampaista ja vuohista säädetään lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (469/2005). Lisäksi karanteenieläinlääkärin on pidettävä kirjaa kaikista tehdyistä terveystarkastuksista ja eläinlääkinnällisistä toimenpiteistä sekä kunkin eläimen sairauksista ja terveydentilasta.

2.5. Karanteenin ympäristöstä ja toiminnasta aiheutuvat tautiriskit on kartoitettava, ja toimintaa on harjoitettava ennalta laaditun, riskien hallintaa koskevan suunnitelman mukaan. Tautisuojauksesta on pidettävä kirjaa karanteenieläinlääkärin päättämällä tavalla.

2.6. Karanteenissa on torjuttava tuhoeläimiä erikseen tehdyn suunnitelman mukaisesti.

2.7. Eläintiloihin ei saa päästää henkilöitä, jotka ovat edeltävien 12 tunnin aikana käyneet muissa lampaiden ja vuohien pitopaikoissa, ellei pitopaikan terveystilanne ole vähintään yhtä hyvä kuin karanteenin. Karanteenieläinlääkäri voi kuitenkin sallia välttämättömät käynnit eläintiloissa.

2.8. Eläintiloihin ei saa päästää henkilöitä, jotka ovat edeltävien 48 tunnin aikana käyneet ulkomailla.

2.9. Eläintiloissa on käytettävä kertakäyttöisiä tai karanteenin omia suojavaatteita ja jalkineita. Karanteeniin on kuljettava tautisulun kautta.

2.10. Asiattomien henkilöiden pääsy karanteeniin on estettävä. Karanteenieläinlääkärin on neuvottava vierailijoita eläintautien leviämisen estämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Kaikista karanteenissa vierailevista henkilöistä on pidettävä kirjaa.

2.11. Jos karanteenissa pidettävissä eläimissä havaitaan tarttuvien tautien oireita, on asiasta välittömästi ilmoitettava karanteenieläinlääkärille.

3. Karanteenieläinlääkärin tehtävät

Karanteenieläinlääkärin tulee:

3.1. huolehtia, että karanteeniin tuotavat lampaat ja vuohet ja niiden alkuperäpitopaikat täyttävät tämän asetuksen mukaiset vaatimukset;  

3.2. huolehtia, että alakohdissa 2.5. ja 2.6. mainitut suunnitelmat on laadittu ja ne pidetään ajan tasalla;  

3.3. tarkkailla säännöllisesti eläinten terveydentilaa ja huolehtia sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta;  

3.4. valvoa henkilöliikennettä ja yleistä hygieniaa karanteenissa ja antaa näistä ohjeet;  

3.5. huolehtia, että karanteenissa vaadittava kirjanpito on ajantasaista;  

3.6. huolehtia, että eläimille suoritetaan kaikki vaaditut toimenpiteet ja tutkimukset; ja  

3.7. tehdä tarvittaessa kuolleitten eläinten obduktiot ja huolehtia muista eläinten tautitilanteen selvittämisen kannalta tarvittavista tutkimuksista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.