667/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013—2020

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) 65 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästökauppalain (311/2011) 10 luvussa tarkoitettuun laitosten päästöselvitysten todentamiseen sekä todentajien hyväksymismenettelyyn.

Sen lisäksi, mitä päästökauppalaissa ja tässä asetuksessa säädetään, laitosten päästöselvitysten todentamiseen ja todentajien hyväksymismenettelyyn sovelletaan komission asetusta 2012/600/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnikilometriraporttien todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista, jäljempänä komission todentamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) johtavalla auditoijalla todentamisesta vastuussa olevaa henkilöä, jolla on komission todentamisasetuksen 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu pätevyys;

2) olennaisella väärintulkinnalla sellaista toiminnanharjoittajan päästöselvitykseen sisältyvää väärintulkintaa, joka todentajan arvion mukaan erillään tai yhdessä muiden väärintulkintojen kanssa ylittää komission todentamisasetuksen 23 artiklassa tarkoitetun olennaisuustason tai voisi vaikuttaa siihen, miten päästökauppaviranomainen tarkastelee toiminnanharjoittajan päästöselvitystä;

3) päästöselvityksellä päästökauppalain 56 §:ssä tarkoitettua vuosittaista selvitystä laitoksen päästöistä.

2 luku

Todentajan hyväksyminen

3 §
Hakemus todentajan hyväksymiseksi

Todentajan hyväksymistä haetaan kirjallisesti päästökauppaviranomaiselta päästökauppaviranomaisen vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) johtavana auditoijana toimivien henkilöiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot;

3) mihin komission todentamisasetuksen liitteessä I mainittuun pätevyysalueeseen hyväksymistä haetaan; sekä

4) muut päästökauppaviranomaisen edellyttämät tiedot.

Hakemukseen on liitettävä Mittatekniikankeskuksen akkreditointiyksikön akkreditointipäätös liitteineen tai, jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa akkreditoitu tai sertifioitu todentaja, tämän valtion akkreditointiyksikön antama akkreditointipäätös tai sertifiointitodistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää päästökauppalain 61 tai 62 §:ssä säädetyt vaatimukset. Akkreditointipäätöksestä tai sertifiointitodistuksesta on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi.

4 §
Hyväksymispäätös

Päästökauppaviranomaisen on hyväksyttävä todentaja, jos hakija täyttää päästökauppalain 61 tai 62 §:ssä säädetyt edellytykset ja hakemus on 3 §:ssä säädetyn mukainen. Päästökauppaviranomaisen on ilmoitettava hyväksymispäätöksessään johtavana auditoijana toimivien henkilöiden nimet sekä määritettävä pätevyysalueet, joilla hakija voi toimia todentajana.

Hyväksymispäätös on voimassa enintään viiden vuoden pituisen määräajan.

Päästökauppaviranomaisen on ylläpidettävä julkista luetteloa Suomessa hyväksytyistä todentajista.

5 §
Hyväksymispäätöksen muuttaminen

Todentajan on ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle päästökauppalain 63 §:ssä tarkoitetuista hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista. Muutoksista on ilmoitettava välittömästi niiden tultua todentajan tietoon, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.

Päästökauppaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää, että todentaja toimittaa sille uuden akkreditointipäätöksen tai sertifiointitodistuksen.

Päästökauppaviranomainen voi todentajan muutoshakemuksen taikka todentajaa koskevan uuden akkreditointipäätöksen tai sertifiointitodistuksen perusteella muuttaa voimassaolevaa hyväksymispäätöstä.

3 luku

Todentaminen

6 §
Todentajan yleiset velvollisuudet

Todentamistehtävä on suoritettava komission todentamisasetuksen II luvun säännösten mukaisesti.

Todentajan on erityisesti arvioitava todentamisen aikana

1) onko toiminnanharjoittajan päästöselvitys kattava ja täyttääkö se komission asetuksen 2012/601/EU, jäljempänä komission päästöjen tarkkailuasetus, liitteen X vaatimukset;

2) onko toiminnanharjoittaja toiminut sen päästöluvan ja päästökauppaviranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman vaatimusten mukaisesti;

3) ettei toiminnanharjoittajan päästöselvitys sisällä olennaisia väärintulkintoja; sekä

4) voidaanko kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella 2013—2020 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (28/2013) 5 luvussa tarkoitettujen toiminnanharjoittajan tietojen hallintatoimien, kontrollijärjestelmän ja siihen liittyvien menettelyjen tueksi toimittaa tietoja, joilla voidaan parantaa niiden tarkkailun ja raportoinnin tuloksia.

Todentajan on muodostettava jo ennen todentamissopimuksen tekemistä asianmukainen ymmärrys toiminnanharjoittajasta ja sen on arvioitava komission todentamisasetuksen 8 artiklan mukaisesti, voiko se suorittaa todentamisen.

7 §
Todentamissuunnitelma

Todentamisen alussa todentajan on suoritettava komission todentamisasetuksen 11 artiklassa tarkoitettu strateginen analyysi sekä 12 artiklassa tarkoitettu riskianalyysi. Todentajan on laadittava näiden perusteella todentamissuunnitelma, joka vastaa strategisen analyysin ja riskianalyysin aikana saatuja tietoja ja havaittuja riskejä ja joka sisältää vähintään komission todentamisasetuksen 13 artiklassa mainitut seikat.

8 §
Laitoskäynnit

Todentajan on käytävä todentamistehtävää suorittaessaan yhtenä tai useampana ajankohtana laitoksessa tutkiakseen mittaus- ja tarkkailulaitteiden toimivuutta, suorittaakseen haastatteluja, suorittaakseen muut tässä asetuksessa ja komission päästöjen tarkkailuasetuksen II luvussa tarkoitetut toimet sekä kerätäkseen riittävästi tietoa ja todisteita, jotta se voi päätellä, ettei toiminnanharjoittajan päästöselvityksen tiedoissa ole olennaisia väärintulkintoja. Todentaja voi käydä myös muissa toiminnanharjoittajan toimipaikoissa, jos se on todentamisen luotettavuuden kannalta tarpeellista. Toiminnanharjoittajan on päästettävä todentaja toimipaikkoihinsa laitoskäyntejä varten.

Toiminnanharjoittaja voi hakea päästökauppaviranomaiselta lupaa suorittaa laitoksen todentaminen ilman 1 momentissa tarkoitettua laitoskäyntiä. Lupaa on haettava päästökauppaviranomaisen vahvistamalla lomakkeella viimeistään todentamista edeltävän vuoden lokakuun 31 päivänä. Päästökauppaviranomainen arvioi ja tekee päätöksen laitoskäynnin tarpeellisuudesta komission todentamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti.

9 §
Sisäiset todentamisasiakirjat

Todentajan on laadittava ja koottava sisäiset todentamisasiakirjat, joihin on sisällytettävä vähintään

1) suoritettujen todentamistoimien tulokset;

2) strateginen analyysi;

3) riskianalyysi;

4) todentamissuunnitelma;

5) kuvaus todentamisprosessista; sekä

6) riittävästi tietoa todentamisraportin tueksi, mukaan lukien perustelut päätelmille siitä, onko havaituilla väärintulkinnoilla olennaista vaikutusta raportoituihin päästöihin.

Sisäiset todentamisasiakirjat on laadittava ja koottava siten, että päästökauppaviranomainen, kansallinen akkreditointielin sekä jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettu riippumaton katselmoija voivat niiden perusteella arvioida onko todentaminen suoritettu päästökauppalain, tämän asetuksen ja komission todentamisasetuksen mukaisesti.

10 §
Riippumaton katselmointi

Jäljempänä 11 §:ssä tarkoitetun todentamisraportin luonnos ja sisäiset todentamisasiakirjat on toimitettava riippumattomalle katselmoijalle tarkastettavaksi ennen lopullisen todentamisraportin antamista. Riippumattoman katselmoijan on tarkastettava raportti ja sisäiset todentamisasiakirjat ja vahvistettava asiakirjojen perusteella allekirjoituksellaan, että

1) todentamisprosessi on suoritettu päästökauppalain, tämän asetuksen ja komission todentamisasetuksen mukaisesti;

2) komission todentamisasetuksen 40 artiklassa tarkoitetut menettelyt on suoritettu oikein;

3) todentamisessa on noudatettu asianmukaista ammatillista huolellisuutta ja harkintaa; sekä

4) kerätyt todisteet ovat riittävät ja että todentaja voi antaa todentamisraportin riittävällä varmuudella.

Riippumaton katselmoija ei vastaa tarkastettavien asiakirjojen tai niihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta.

Riippumaton katselmoija ei ole saanut suorittaa mitään niistä todentamistoimista, joita katselmoinnissa käsitellään. Riippumattomana katselmoijana voi toimia joko todentajan organisaatioon kuuluva tai sen ulkopuolinen henkilö, jolla on 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun johtavan auditoijan pätevyys. Katselmoinnin tulokset on liitettävä sisäisiin todentamisasiakirjoihin.

11 §
Todentamisraportti

Todentajan on laadittava ja annettava toiminnanharjoittajalle todentamisraportti kustakin todennetusta päästöselvityksestä. Raportti annetaan päästökauppaviranomaisen vahvistamalla lomakkeella. Todentamisraportin on sisällettävä komission todentamisasetuksen 27 artiklassa mainitut seikat sekä todentajan lausuntona ainakin yhden seuraavista tuloksista:

1) Päästöselvitys voidaan todeta tyydyttäväksi;

2) päästöselvitys sisältää olennaisia väärintulkintoja, joita ei ole korjattu ennen todentamisraportin antamista;

3) todentaminen on komission todentamisasetuksen 28 artiklassa tarkoitetulla tavalla liian suppea, eikä todentaja voi todeta riittävällä varmuudella, ettei päästöselvityksessä ole olennaisia väärintulkintoja; tai

4) päästöselvitys ei ole komission todentamisasetuksen 3 artiklan 12 kohdassa tarkoitettujen poikkeamien vuoksi riittävän selkeä, eikä todentaja voi todeta riittävällä varmuudella, ettei päästöselvityksessä ole olennaisia väärintulkintoja.

Todentamisesta vastaavan johtavan auditoijan sekä todentajan valtuuttaman toisen henkilön on allekirjoitettava todentamisraportti.

Päästökauppaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää todentamisraportin täydentämistä.

4 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

12 §
Tietojenvaihto

Päästökauppaviranomainen toimii komission todentamisasetuksen 69 artiklassa tarkoitettuna tietojenvaihdon ja yhteistyön koordinoinnin keskuspisteenä Suomessa.

13 §
Asiakirjojen säilyttäminen ja päästökauppaviranomaisen tiedonsaantioikeus

Todentajan on säilytettävä todentamisraportti ja sisäiset todentamisasiakirjat kymmenen vuoden ajan todentamisraportin antamisesta.

Todentajan on pyydettäessä toimitettava sisäiset todentamisasiakirjat päästökauppaviranomaiselle.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2013. Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidipäästöjen todentajien hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2008—2012 (888/2007).

  Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Perttu Wasenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.