22/2013

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin, 25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 25 §:n 3 momentti on laissa 430/2007:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (18/2013), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (19/2013), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (20/2013);

4) vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (21/2013).

2 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sekä kotieläintalouden tukien hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi, jollei tuottaja tee muutoksia osallistumisilmoitukseensa tai ilmoita tuotannon lopettamisesta taikka tuottajaa ei suljeta järjestelmän ulkopuolelle muusta syystä.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset toimitetaan tuen hakijan tilan sijaintipaikkakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastolle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella varasto sijaitsee.

3 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 16 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 16 §:ssä tarkoitetut laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Tukivuoden 2014 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa käytettävät eläinten laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

4 §
Hallinnansiirrot kotieläintukien ennakonhaussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus siirtää tilan uudelle haltijalle, jos tilan entinen ja uusi haltija niin sopivat.

Ennakkohakemuksen siirron edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan maataloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa vuonna 2013.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

TUOTANTOSIDONNAISEN KOTIELÄINTUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT

Eläimet                Laskentapäivät 2013
Kutut 1.5.
Eläimet Tuen määräytymisjakso
Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä ajanjaksolta 1.7.2012—30.6.2013 mainitut päivät mukaan lukien
Uuhet Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä
Hevoset Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten lukumäärä
Teurastetut hiehot, sonnit ja härät Vuonna 2013 teurastettujen eläinten lukumäärä

Liite 2

TUKIVUODEN 2014 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISESSA LISÄOSAN KOTIELÄINTILAN MÄÄRITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT ELÄINTEN LASKENTAPÄIVÄT JA MUUT TUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT

1) Kotieläinten laskentapäivät Laskentapäivät 2013
Siat
- emakot 1.10.2012, 1.11.2012 ja 1.12.2012 sekä 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9.2013
- karjut 1.5. ja 1.9.
- muut siat (3—8 kk) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11. ja 1.12.
Siipikarja
- kanat, mukaan lukien emokanat sekä broileri- ja kalkkunaemot 1.10.2012, 1.11.2012 ja 1.12.2012 sekä 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9.2013
- ankka- ja hanhiemot sekä tarhatut fasaani- ja sorsaemot 1.5. ja 1.9.
- broilerit 1.5. ja 1.9.
Kutut 1.5.
2) Kotieläinten muut tuen määräytymisajanjaksot
Eläimet Tuen määräytymisjakso
Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä ajanjaksolta 1.1.—31.12.2013 mainitut päivätmukaan lukien
Uuhet Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä
Hevoset Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten lukumäärä
Ankat, hanhet, kalkkunat, tarhatut fasaanit ja tarhatut sorsat Vuonna 2013 teurastettujen eläinten lukumäärä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.