1266/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ministeriön suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ne ministeriön päätökset, joista ministeriö perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

2) ministeriön hallinnassa olevien kokoustilojen käyttö.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää liikenne- ja viestintäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Talousjohtaja
Jaana Kuusisto

Liite

Tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevat luvat
1. Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi 100 euroa
2. Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä 100 euroa
3. Poikkeuslupa tieliikenteen ajo- ja lepoajoista 68 euroa
Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat luvat
1. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät poikkeusluvat 275 euroa
2. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä poikkeusluvissa tapahtuva muutos luvanhaltijan nimessä tai muu vähäinen muutos 110 euroa
3. Vaarallisten aineiden reittirajoituspäätös 275 euroa
4. Vaarallisten aineiden laaja reittirajoituspäätös 550 euroa
Vesiliikennettä koskevat luvat
1. Merenkulun kabotaasilupa 100 euroa
2. Merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen lupa 190 euroa
3. Merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 3 momentin mukainen lupa 190 euroa
4. Poikkeuslupa laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta (merilain (674/1994) 5 luvun 6 §:n mukainen lupa) 100 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.