1266/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain (1261/2010) sekä valtion virkamieslain (750/1994) nojalla:

1 §
Tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on toimialansa lainsäädännön toimeenpano- ja valvontatehtävien lisäksi:

1) seurata ja arvioida turvallisuuden ja luotettavuuden toteutumista ja kehittymistä;

2) edistää valtakunnallisesti yhtenäistä turvallisuuden ja luotettavuuden tasoa;

3) kehittää valvonnan menettelytapoja;

4) edistää ja hyödyntää toimialansa tutkimus- ja kehitystoimintaa;

5) tuottaa asiantuntijapalveluita työ- ja elinkeinoministeriölle sekä muille ministeriöille ja viranomaisille;

6) tuottaa tieto-, viestintä- ja neuvontapalveluja;

7) osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon.

2 §
Tulosohjaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa tulosohjaavat ministeriöt toimivat yhteistyössä viraston tehokkaan ja laadukkaan toiminnan edistämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulosohjauksen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on avustaa ministeriöitä tulosohjauksen yhteensovittamisessa. Yhteistyöryhmään kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön, sisäasiainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön edustajat. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa tulosohjauksen yhteistyöryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

3 §
Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea viraston strategista suunnittelua ja edistää viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 12 muuta jäsentä, jotka edustavat tulosohjaavia ministeriöitä ja muita viranomaisia ja viraston keskeisiä sidosryhmiä. Lisäksi neuvottelukunnassa on viraston ylijohtaja ja henkilöstön edustaja. Kullekin jäsenelle on määrättävä henkilökohtainen varajäsen.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ylijohtaja nimittää välittömässä alaisuudessaan toimivan toimintayksikön päällikön.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämää monipuolista kokemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Välittömästi ylijohtajan alaisen toimintayksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

6 §
Sijaisten määrääminen

Ylijohtajan sijaisen määrää työ- ja elinkeinoministeriö.

Muun henkilöstön sijaisista määrätään työjärjestyksessä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.