1179/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusvoimien suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu maksullinen julkisoikeudellinen suorite, josta peritään omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu, on aluevalvontalain (755/2000) 14 §:ssä tarkoitettuun ilmakuvaukseen annettu Pääesikunnan lupa, josta peritään 76 euroa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö;

2) alueiden, tilojen, maanpuolustuskaluston, kalusteiden, laitteiden ja muun materiaalin käyttö;

3) kuljetus tai muu työsuoritus ajoneuvolla, ilma-aluksella tai aluksella;

4) irtaimen omaisuuden kunnossapito, korjaus ja valmistus;

5) kemialliset ja fysikaaliset tutkimukset sekä mittaukset ja testaukset;

6) valokopioiden ottaminen;

7) tiedon esiin hakeminen;

8) tuotetut ja kustannetut julkaisut, sähköiset tallenteet sekä painopalvelut;

9) kirjasto-, tieto- ja museopalvelut;

10) pesulapalvelut ja muut vaatetuskorjaamoiden suoritteet;

11) valokuva-alan suoritteet;

12) lentäjien tarkastukseen liittyvät suoritteet;

13) painekammion käyttöön liittyvät suoritteet;

14) tietoliikennepalvelut;

15) ruokailupalvelut;

16) psykologiset soveltuvuustutkimukset;

17) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden maksuja voidaan alentaa, jos kyseiseen tarkoitukseen on osoitettu valtion talousarviossa määräraha.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Pääesikunta noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluetteloiden ja avoimien julkaisuarkistojen hakukäyttö on maksutonta. Kaukopalvelusta peritään aineiston lähettämisestä aiheutuvien kustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille tahoille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

4 §
Museoiden pääsymaksut

Sotamuseon ylläpitämissä museoissa peritään pääsymaksu seuraavasti:

1) aikuisilta 5 euroa;

2) lapsilta, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 3 euroa;

3) perhelipusta 12 euroa.

Pääsymaksu Sotamuseon järjestämiin erikoisnäyttelyihin on kuitenkin 2,50―10 euroa.

Sotamuseo voi muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä taikka osallistua erilaisiin yhteislippujärjestelmiin muiden museoiden kanssa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Talousjohtaja
Timo Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.