997/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 10 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistöjen kirjaamisasioiden käsittelystä valtiolle perittävistä maksuista ja niiden määräytymisestä julkisoikeudellisena suoritteena sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja niiden määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista.

2 §
Kirjaamismaksut

Kirjaamisasian käsittelystä maanmittaustoimistossa julkisoikeudellisena suoritteena peritään seuraavat maksut:

1) lainhuudatus ja omistusoikeuden rekisteröinti 104 euroa; lainhuudatuksen tai omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä tehtävästä kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua;

2) käsittely, joka sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 200 euroa;

3) maakaaren (540/1995) 11 luvun 6 §:n mukainen selvennyslainhuuto 50 euroa;

4) kiinnityksen vahvistaminen ja purkaminen sekä erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen 31 euroa;

5) muu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 20 euroa;

6) panttikirjan haltijaa koskeva asia 10 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä haltijamerkinnästä tai haltijamerkinnän poistamisesta ei peritä eri maksua;

7) erityisen oikeuden tai sen siirron kirjaaminen 104 euroa;

8) erityisen oikeuden kirjauksen muuttaminen 50 euroa;

9) merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta ja sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 50 euroa; kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua;

10) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 24 §:n 2 momentin mukaisesti kirjauksen kohteesta tehdystä selventävästä merkinnästä ei peritä maksua.

Maksua ei peritä asiasta, joka on tullut vireille kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta.

3 §
Tiedoksiantomaksut

Haastemiestiedoksiannosta ja ulkomaille toimitettavasta asiakirjasta tulevista maksuista säädetään erikseen. Tiedoksiannosta ulkomailla lisäksi aiheutuneet erilliset kustannukset peritään siten kuin 5 §:ssä säädetään.

4 §
Todistusmaksut

Kiinteistötietojärjestelmään kuuluvasta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti:

1) rasitustodistus 25 euroa;

2) muu todistus 20 euroa.

Todistusmaksua ei peritä todistuksesta:

1) joka kirjoitetaan ilman pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan;

2) jonka julkinen kaupanvahvistaja merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyyn asiakirjaan;

3) joka annetaan asianomaiselle puhevallan varaamista varten;

4) joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa.

5 §
Kuuluttamiskustannukset ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan asiassa. Kustannukset, jotka aiheutuvat ilmoituksista muissa lehdissä, peritään asianosaisilta täysimääräisinä.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, jäljennöksestä peritään asianosaiselta maksu 2 euroa sivulta.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhasta taikka muusta tallenteesta peritään tilaajalta tallennevälineen kustannusten lisäksi toimituskustannuksina tallenteen toimittamiseen käytetystä työajasta 54 euroa tunnilta.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen tai työntekijän tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää tiedon hakenut viranomainen. Maksu on määrättävä aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi.

6 §
Maksun perintä

Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelytilaisuuteen, maksu peritään ensimmäisellä käsittelykerralla tehtävän ratkaisun jälkeen.

7 §
Viivästysseuraamukset

Viivästysmaksusta ja viivästyskorosta säädetään valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992).

8 §
Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 105 euroa kaupalta ja muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tai muun asiakirjan jäljennöksestä maksu on 2 euroa sivulta.

Jos kaupanvahvistus asianosaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla, kaupanvahvistaja perii lisäksi matkakustannukset.

9 §
Julkisuuslakiin perustuvat suoritteet

Tiedon esille hakemisesta ja tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:ssä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja sen jälkeen ratkaistuihin asioihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.