268/2010

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 430/2007, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maatalousyrittäjien opintorahan hakemista.

2 §
Hakeminen

Opintorahaa haetaan kirjallisesti siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella hakijan omistaman tai hallitseman maatilan talouskeskus sijaitsee. Maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen (247/2010) 3 §:n 2 momentin tarkoittamassa tilanteessa hakemus voidaan jättää myös hakijan asuinpaikkakunnan toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

3 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan maatalousyrittäjien opintorahasta 18 päivänä heinäkuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (619/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa loppuun suoritetun tai maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (43/2010) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakkotietopäätöksen kohteena olevan opintokokonaisuuden perusteella tehtyyn hakemukseen ja sen käsittelyyn sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.