98/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan hukkakauran torjunnasta 24 päivänä huhtikuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (326/2002) 2 §, 5 § 1 momentti, 6 § 2 momentti ja 8 § 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hukkakaurarekisterillä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen (maaseutuelinkeinoviranomainen) ylläpitämää rekisteriä peruslohkoista tai muista alueista, joilla on esiintynyt hukkakauraa;

2) katselmuksella viranomaisen peruslohkolle tai muulle alueelle tekemää tarkastusta, jossa todetaan hukkakauraesiintymän laajuus;

3) torjuntasuunnitelmalla katselmuksen perusteella maaseutuelinkeinoviranomaisen tai erityisestä syystä elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen peruslohkolle tai muulle alueelle tekemää suunnitelmaa hukkakauran torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi;

4) torjuntaohjeella maaseutuelinkeinoviranomaisen peruslohkon tai muun alueen haltijalle antamaa kirjallista ohjetta hukkakauran torjunnasta;

5) peruslohkolla viljelyksen osaa, jonka oja, tie tai muu viljelemätön alue selvästi erottaa muusta viljelyksestä; ja

6) muulla alueella aluetta, joka ei ole peltolohkorekisterissä, tai aluetta joka ei ole viljelykäytössä.

5 §
Katselmus

Maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee suorittaa katselmus samana kasvukautena, kun ilmoitus hukkakaurasaastunnasta on saatu. Katselmus on kuitenkin tehtävä sellaisena ajankohtana, jolloin hukkakaura on röyhyllä. Katselmuksen suorittamisesta tulee ilmoittaa peruslohkon tai muun alueen haltijalle. Maaseutuelinkeinoviranomaisen apuna katselmuksen voi suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai valtuutettu tarkastaja.


6 §
Torjuntasuunnitelma

Maaseutuelinkeinoviranomaisen on viivytyksettä siirrettävä torjuntasuunnitelman tekeminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jos maaseutuelinkeinoviranomainen ei asian kiireellisyydestä huolimatta ehdi laatimaan torjuntasuunnitelmaa tai on muuten esteellinen tekemään torjuntasuunnitelman. Torjuntasuunnitelman siirto tulee tehdä kirjallisena ja torjuntasuunnitelman tekemiseen tarvittavat asiakirjat on samalla siirrettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

8 §
Hukkakaurattomuustarkastus

Hukkakaurattomuustarkastuksen voi suorittaa maaseutuelinkeinoviranomaisen apuna myös Elintarviketurvallisuusvirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai valtuutettu tarkastaja.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Erityisasiantuntija
Marja Savonmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.