82/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (592/2006) 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 ja 11a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 699/2007,

muutetaan 1, 3 ja 4 §, 3 luvun otsikko sekä 9, 10, 12 ja13 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §, 3 luvun otsikko sekä 9, 10 ja 13 § mainitussa asetuksessa 699/2007 ja 4 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen siitä mainitulla asetuksella 699/2007 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 § seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeiksi käytettävien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin sekä eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden maahantuonnista sekä kyseisille tuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset;

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004); sekä

6) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (866/2008), jossa säädetään viljeltäviksi, istutettaviksi, edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten tai niiden sukusolujen tuontiehdoista.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kalastustuotteilla kalastustuotteita siten kun ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.1.;

2) elävillä simpukoilla, piikkinahkaisilla, vaippaeläimillä ja merikotiloilla ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merikotiloita;

3) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja (yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvat), eläviä vedessä eläviä äyriäisiä (alajaksoon Crustacea kuuluvat) sekä eläviä nilviäisiä (pääjaksoon Mollusca kuuluvat simpukat, kotilot ja pääjalkaiset), joita kasvatetaan viljelylaitoksessa tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan lukien merestä tai vesistöistä pyydystetyt elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

4) vesiviljelyeläimistä saatavalla tuotteella edellä kohdassa 3 tarkoitetuista vesiviljelyeläimistä jalostettuja tuotteita;

5) raakavalmisteella raakavalmistetta siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.6.;

6) jalosteella jalostettua kalastustuotetta siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.4.;

7) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista,

8) laitoksella laitosta siten kun se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

9) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

10) uivalla jalostamolla uivaa jalostamoa siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.2.;

11) pakastusaluksella pakastusalusta siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.3.;

12) perkaamisella kalan sisälmysten poistoa; lisäksi perkaamiseen voi liittyä kalan suomustusta, pään tai kidusten poistoa, nylkemistä tai evien poistoa;

13) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

14) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri tai muu toimivaltainen viranomainen on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan terveystodistuksen tai jossa tuontierän mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

15) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

16) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

17) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

18) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

19) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

8 §
Yhdistelmätuotteiden todistusvaatimukset

Suomeen tuotavien yhdistelmätuotteiden tuontierien mukana on oltava 7 §:ssä mainittu terveystodistus, jos tuotteiden kokonaismäärästä vähintään puolet on sellaisia jalostettuja kalastustuotteita, joiden tuonnissa edellytetään mainittua terveystodistusta, ja jos yhdistelmätuotteet eivät sisällä jalostettujen kalastustuotteiden lisäksi muita jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita. Muussa tapauksessa tuontierän mukana on oltava kaupallinen asiakirja.

3 luku

Lisävaatimukset vesiviljelyeläimille ja niistä saataville tuotteille

9 §
Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi tiettyjen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevista lisävaatimuksista säädetään neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjien luettelon vahvistamiseksi annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Uudesta-Seelannista tuotavien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus.

10 §
Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen tiettyjen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008.

12 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 ja 3 luvuissa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita tai jalostettuja kalastustuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tiettyjen luonnosta pyydettyjen perkaamattomien kalojen sekä elävien makean veden rapujen tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 14 ja 15 §:ssä.

13 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 ja 3 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, lukuun ottamatta tiettyjä luonnosta pyydettyjä perkaamattomia kaloja sekä eläviä makean veden rapuja, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 14 ja 15 §:ssä, saadaan tuotekohtaisesti tuoda maahan komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä I tai II mainituista maista.

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön edellyttää, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. Tuonnissa tulee myös noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä, minkä lisäksi 3 luvussa tarkoitettujen tuotteiden osalta tulee noudattaa mainitussa luvussa säädettyjä eläinten terveyttä koskevia tuontivaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2010.

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY (32006L0088); EUVL N:o L 328, 24.11.2006, s.14
komission asetus (EY) N:o 1251/2008 (32008R1251); EUVL N:o L 337, 16.12.2008, s.41
komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
komission asetus (EY) N:o 1162/2009 (32009R1162); EUVL N:o 314, 1.12.2009, s. 10

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.