1103/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä

kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun räjähdeasetuksen (473/1993) 36 a §, 50 §:n 2 momentti ja 82 §,

sellaisina kuin niistä ovat 36 a § asetuksessa 1385/1994 ja 50 §:n 2 momentti asetuksessa 1172/1995,

muutetaan 4 §:n 12 ja 13 kohta sekä 33 ja 79 §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 12 ja 13 kohta mainitussa asetuksessa 1385/1994 sekä 33 ja 79 § osaksi mainitussa asetuksessa 1172/1995, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1385/1994, uusi 14 kohta sekä asetukseen uusi 49 a ja 86 a § seuraavasti:

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


12) räjähdealan yrityksellä luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on räjähteiden valmistus-, varastointi-, käyttö-, siirto- tai kauppaoikeus;

13) siirrolla räjähteen siirtämistä paikasta toiseen Euroopan talousalueella lukuun ottamatta saman laitoksen alueella, kuten tehdasalueella, varastoalueella ja työmaalla, tapahtuvia siirtoja;

14) pyroteknisten tuotteiden luokalla pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1102/2009) 5 §:ssä säädettyä ilotulitteiden, teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden luokituksen mukaista luokkaa.

33 §

Valmistajan tai maahantuojan on haettava Turvatekniikan keskuksen hyväksyminen ennen muiden pyroteknisten tuotteiden kuin luokkaan 1―3 kuuluvien ilotulitteiden yleiseen kauppaan laskemista tai yleiseen käyttöön luovuttamista.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske ampuma-aseiden patruunoita, työkaluissa käytettäviä patruunoita eikä Merenkulkuhallituksen hyväksymiä valaisu- ja merkinanto- sekä muita vastaavia välineitä.

49 a §

Kuluttajan käyttöön ei saa luovuttaa seuraavia, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määriteltyjä ilotulitteita:

1) kädessä pidettäviä luokan 2 ilotulitteita;

2) paukkupommeja yksittäisinä tai yhdistelmätuotteiden osina; lukuun ottamatta tuotteita, joissa yksittäinen pamahtava panos sisältää enintään 0,05 grammaa mustaruutia;

3) paukkupommeja, jotka syttyvät iskusta maahan heittämällä;

4) roomalaisia kynttilöitä yksittäisinä tuotteina, joiden laukaisuputken sisähalkaisija on alle 20 millimetriä;

5) kertalaukeavia tähtipommeja yksittäisinä tuotteina, joiden putken sisähalkaisija on alle 28 millimetriä ja avauspanoksena muu kuin mustaruuti;

6) luokan 2 mukaisista raketeista miniraketteja;

7) luokkaan 3 kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta suihkuja ja patatyyppisiä tuotteita, joiden pyroteknisen massan kokonaismäärä on enintään 1000 grammaa; suihkuja ja patatyyppisiä toimintoja sisältävässä yhdistelmätuotteessa pyroteknisen massan kokonaismäärä saa olla enintään 2000 grammaa, josta muiden kuin suihkujen osuus saa olla enintään 1000 grammaa.

79 §

Luokan 2 ja 3 ilotulitteiden käytöstä on ilmoitettava käyttöpaikkakunnan pelastusviranomaiselle.

Ilmoitus on tehtävä vähintään viittä vuorokautta ennen tapahtumaa ja ilmoituksessa tulee käydä ilmi:

1) aiottu käyttöpaikka;

2) tarkka käyttöaika;

3) käyttäjien henkilö- ja yhteystiedot.

Pelastusviranomaisen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös, joka toimitetaan ilmoittajalle. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön.

Luokan 2 ja 3 ilotulitteita voidaan kuitenkin käyttää joulukuun 31 päivän kello 18:n ja tammikuun 1 päivän kello 2:n välisenä aikana ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta, ellei pelastusviranomainen paikallisesti ole muuta määrännyt.

Kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa, tulee käytöstä tehdä 81 §:n mukainen ilmoitus.

86 a §

Ilotulitteiden vähittäismyyjällä on oltava kirjallinen ohje, jonka mukaisesti kuluttajalta palautuvien viallisten ilotulitteiden turvallinen säilytys ja toimitus takaisin valmistajalle tai maahantuojalle järjestetään.

Viallisten tuotteiden säilytyksen tulee täyttää 5 luvun vaatimukset.

Jos myyntipiste on olemassa kausiluonteisesti, on myynnin loputtua kuluttajalle järjestettävä mahdollisuus kohtuullisessa ajassa palauttaa viallinen tuote myyntipisteeseen tai sen ilmoittamalle yhteyshenkilölle.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2009. Asetuksen 33 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen 33 §:n 2 momentin nojalla hyväksyttyjä ilotulitteita voidaan luovuttaa ja käyttää 31 päivään tammikuuta 2010. Tämän jälkeen mainitun lainkohdan nojalla hyväksytyistä ilotulitteista saadaan luovuttaa ja käyttää 4 päivään heinäkuuta 2017 muita kuin seuraavia ilotulitteita:

1) paukkupommeja yksittäisinä tai yhdistelmätuotteiden osina; lukuun ottamatta tuotteita, joissa yksittäinen pamahtava panos sisältää enintään 0,05 grammaa mustaruutia;

2) roomalaisia kynttilöitä yksittäisinä tuotteina, joiden laukaisuputken sisähalkaisija on alle 20 millimetriä;

3) kertalaukeavia tähtipommeja yksittäisinä tuotteina, joiden putken sisähalkaisija on alle 28 millimetriä ja avauspanoksena muu kuin mustaruuti;

4) miniraketteja ja raketteja, joissa pyroteknistä massaa on enemmän kuin 75 grammaa;

5) muita ilotulitteita, joissa pyroteknistä massaa on enemmän kuin 200 grammaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/23/EY (32007L0023); EUVL N:o L 154, 14.6.2007, s. 21

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.