440/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin ja 25 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 25 §:n 3 momentti laissa 430/2007:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiseen maidon tuotantotuen hakemiseen ja maksamiseen, kun Maaseutuvirasto maksaa tuottajille maidon tuotantotukea meijereiden ostaman ja hyväksymän maitomäärän tai kuluttajille suoraan myydyn maidon perusteella.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) kuluttajille suoraan myydyllä maidolla maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 65 artiklan g kohdassa tarkoitettua suoramyyntiä;

2) meijerimaidolla markkinajärjestelyasetuksen 65 artiklan f kohdassa tarkoitettua toimitusta;

3) kiintiörekisterillä Maaseutuviraston hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä ja heidän hallinnassaan olevista maidon viitemääristä.

3 §
Maidon tuotantotuen hakeminen

Maidon tuotantotukea haetaan toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama osallistumisilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Maaseutuviraston määräämään ajankohtaan mennessä.

Osallistumisilmoitus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen vahvistaa hakijalle toimitettavalla osallistumisilmoituksen jäljennöksellä hakijan osallistumisen tukijärjestelmään.

4 §
Maidon tuotantotuen maksaminen

Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan meijerin ilmoittamien kuukausittaisten tuotantotietojen perusteella.

Tuen maksamisen edellytyksenä kuluttajille suoraan myydystä maidosta on, että tuottaja on toimittanut suoramyynti-ilmoituksen edelliseltä tuotantojaksolta viimeistään Maaseutuviraston määräämänä ajankohtana työ- ja elinkeinokeskukselle tai Ahvenanmaan lääninhallitukselle. Tuottaja voi halutessaan hakea tuen maksua myös tuotantojaksoa lyhyemmältä ajanjaksolta jo tuottamansa litramäärän perusteella palauttamalla ennakkoilmoituksen suoramyynnistä työ- ja elinkeinokeskukseen tai Ahvenanmaan lääninhallitukseen. Suoramyynti-ilmoitus on kuitenkin aina palautettava. Ennakkoilmoituksilla mahdollisesti ilmoitettu virheellinen tuotanto korjataan vastaamaan suoramyynti-ilmoituksen tietoja ja lopullinen tuki määräytyy korjattujen tietojen perusteella.

5 §
Meijerit

Maaseutuvirasto ylläpitää luetteloa maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään hyväksytyistä meijereistä. Meijerit sitoutuvat toimittamaan Maaseutuviraston vahvistamalla sitoumuksella kiintiörekisteriin maidontuottajia koskevat tuotantotiedot tuottajien edeltävän kuukauden aikana toimittamista maitomääristä ja maitomäärien rasvapitoisuuksista Maaseutuviraston vahvistamana ajankohtana.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä 11 päivänä marraskuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (882/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.