433/2009

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehty yleissopimus, sellaisena kuin yleissopimuksen suomenkielinen sanamuoto on oikaistuna Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2000 allekirjoitetulla 4 artiklan 2 kohdan 3 luetelmakohtaa koskevalla neuvoston oikaisupöytäkirjalla, jonka eduskunta on hyväksynyt 26 päivänä maaliskuuta 2004 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 2004 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 27 päivänä toukokuuta 2004, tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä toukokuuta 2004 annettu laki (427/2004) tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2009.

3 §

Yleissopimuksen, sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on oikaistuna, muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Suomi on antanut seuraavan yleissopimusta koskevan ilmoituksen:

Yleissopimuksen 20 artikla

20 artiklan mukaista takaa-ajoa suorittavilla virkamiehillä on kiinniotto-oikeus 20 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti ja että oikeus takaa-ajoon on voimassa yleissopimuksen 20 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti ilman aluetta tai aikaa koskevia rajoituksia.

Suomi on antanut seuraavan yleissopimusta koskevan julistuksen:

Yleissopimuksen 26 artiklan 4 kohta ja 5 kohdan b alakohta

Jokainen Suomen tuomioistuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua artiklassa mainituissa tilanteissa.

5 §

Tällä asetuksella kumotaan tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaasaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 11 päivänä elokuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (738/2004).

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2009.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Ismo Mäenpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.