399/2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:

1) vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (40/2009), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (41/2009), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (42/2009);

4) vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (43/2009);

5) vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (44/2009), jäljempänä perunantuotannon kansallinen tukiasetus;

6) vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (166/2009);

7) vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (45/2009);

8) vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (318/2009).

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puutarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 5 luvun ja pohjoisen tukiasetuksen 4 luvun mukaisiin tukiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

2) soveltamisasetuksella asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojensoveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004

3) tunnistusasetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

4) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1391/2006);

5) kansallisten tukien hallintoasetuksella vuoden 2009 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (248/2009);

6) sika ja siipikarja-asetuksella sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (759/2008);

7) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

8) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);

9) nautarekisterillä tunnistusasetuksen sekä rekisteröintiasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

10) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan tunnistusasetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuksessa;

11) hoidetulla viljelemättömällä pellolla tuotantoon käyttämättömiä peltoja, jotka voivat olla luonnonhoitopeltoja tai kesantopeltoja;

12) luonnonhoitopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat monivuotisia nurmipeltoja tai riista-, maisema- taikka niittykasveilla kylvettyjä monimuotoisuuspeltoja, jotka on tukihakemuksella ilmoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiksi luonnonhoitopelloiksi;

13) kesantopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat viher-, sänki- tai avokesantoa;

14) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 26 kohdan mukaista viitelohkoa;

15) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;

16) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, lypsylehmiä, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä hiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä hiehoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja ja härkiä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä karitsoineita uuhia, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, alle vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia tai muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja.

2 luku

Valvonta

3 §
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava noudattaen soveltuvin osin mitä neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa ja soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetään.

4 §
Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Kansallisia kasvintuotannon tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Kansallista tukea naudoista hakeneista tiloista on valvottava vähintään viisi prosenttia. Kotieläintukien osalta on valvottava vähintään kymmenen prosenttia tiloista, jotka ovat hakeneet kansallista tukea:

1) hevosista;

2) uuhista; tai

3) kutuista.

Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea hakeneista tiloista on valvottava vähintään kymmenen prosenttia. Rakennemuutoskorvausta hakeneista hakijoista on valvottava vähintään kymmenen prosenttia.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä työ- ja elinkeinokeskusten tekemien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa työ- ja elinkeinokeskus. Valvojalla on oltava Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työ- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava pinta-alaperusteisten tukien osalta noudattaen soveltuvin osin mitä soveltamisasetuksen 29 artiklassa säädetään ja kotieläintukien osalta mitä 35 artiklassa säädetään.

Mehiläisyhteiskuntien tarkastus voidaan rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähintään puolet niistä mehiläisyhteiskunnista, joista tukea on haettu.

7 §
Valvonnan laajentaminen

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan kasvulohkolla tukiehdon laiminlyönti, ehdon noudattamista on valvottava tilan kaikilla niillä kasvulohkoilla, joita kyseinen ehto koskee.

Jos otoksen perusteella tehdyn valvonnan perusteella tulisi sovellettavaksi vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2―4 kohdan mukainen seuraamus, valvonta on laajennettava koskemaan kaikkia tuen hakijan mehiläisyhteiskuntia.

8 §
Lohkojen pinta-alan mittaus

Perus- ja kasvulohkojen pinta-alan mittauksessa noudatetaan mitä Euroopan yhteisön kokonaan ja osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus, 10―12 §:ssä säädetään.

9 §
Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 9 §:ssä tarkoitettuja karttoja.

10 §
Valvontapöytäkirja

Kasvintuotannon tukien tarkastuksessa ja pinta-alojen mittauksessa on laadittava pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 8 §:ssä ja kotieläintukien tarkastuksessa Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007), jäljempänä eläintukien valvonta-asetus, 7 §:ssä tarkoitettu valvontapöytäkirja.

3 luku

Kasvintuotannon tukien tarkastaminen

11 §
Lohkorajat

Lohkorajojen tarkastamisessa noudatetaan mitä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

12 §
Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottava tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu kansallisten tukien hallintoasetuksen 8―9 §:ssä säädettyä paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotantotapaa.

13 §
Pohjoisten kasvintuotannon tukien ympäristöehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 12 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

14 §
Perunantuotannon kansallinen tuki

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu perunantuotannon kansallisessa tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja.

4 luku

Kotieläintukien tarkastaminen

15 §
Eläinten tukikelpoisuusedellytykset

Valvonnassa on tarkastettava eläintuen myöntämisen edellytysten täyttyminen.

Kansallisten kotieläintukien valvonnassa on eläimistä pidetyn kirjanpidon avulla tarkastettava, että tilalla on ollut tuenmääräytymisajanjaksona hakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä ja että eläimet ovat tukikelpoisia.

16 §
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen valvonnassa noudatetaan mitä eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä säädetään.

17 §
Naudat

Valvonnassa on noudatettava mitä nautojen korvamerkkeihin, rekisteröintiin, nautaeläinluetteloon, ikään, sukupuoleen, rotuun ja poikimiseen liittyvien tuen ehtojen tarkastamisesta eläintukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

18 §
Eläimistä ja kutun maidontuotannosta pidettävä kirja

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on pidetty eläimistä ja kutun maidontuotannosta kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjaa.

Valvonnassa tarkastetaan kirjanpitoon merkittyjen tietojen paikkansapitävyys vertaamalla kirjanpitoa tilalla oleviin osto- ja myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntämisen perusteena oleviin asiakirjoihin.

19 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen sekä uuhien ja kuttujen merkitseminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen, lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun sekä sikojen osalta sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1296/2001) mukaisesti. Jos valvonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä, ei tukea makseta ennen kuin tila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Uuhet ja kutut on hylättävä valvonnassa, jos niitä ei ole merkitty tukiehtojen mukaisesti.

20 §
Uuhet

Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava, että tukikelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uuhien määrää. Pitoajan jälkeen tehtävässä valvonnassa on selvitettävä kirjanpidon ja tositteiden avulla, että tilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu määrä tukikelpoisia uuhia koko pitoajan.

Jos uuhia on kuollut tai poistettu pitoaikana, on valvonnan yhteydessä tarkastettava, että uuhien lukumäärän muutoksesta on ilmoitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin kansallisten tukien hallintoasetuksen 18 §:ssä säädetään.

21 §
Hevoset

Hevosista maksettavan kansallisen kotieläintuen valvonnassa on tarkastettava:

1) tilalla valvontahetkellä olevat hevoset;

2) hevosten hallinta ja rekisteröinti tuenmääräytymisajankohtana tilan eläinten kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin sekä muiden asiakirjojen perusteella; sekä

3) Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus tilalla oleviin hevosiin.

Jos Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin merkitty hevonen ei ole rekisteritietojen mukaan hakijan hallinnassa, tukea ei makseta. Jos hevonen ei ole merkitty kyseiseen rekisteriin eikä tukihakemuksen liitteenä ole luotettavaa selvitystä siitä, että hevonen on hakijan hallinnassa, tukea ei makseta.

22 §
Siat ja siipikarja

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen valvonnassa tarkastetaan tilalle vahvistetun maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain, jäljempänä tukilaki, 10 c §:ssä tarkoitetun viitemäärän oikeellisuus. Jos valvonnassa havaitaan, että viitemäärä on vahvistettu virheellisin perustein, tarkastajan on ilmoitettava asiasta viitemäärän vahvistaneelle viranomaiselle

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen valvonnassa tarkastetaan, että tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta tukilain 10 e §:n 1 ja 2 momentin tai sika ja siipikarja-asetuksen 10 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti ja tilan sika ja siipikarja-asetuksen 10 §:n 2―5 momentin mukainen eläintiheysvaatimus täyttyy.

Rakennemuutoskorvauksen valvonnassa tarkastetaan, että hakija harjoittaa maataloutta sika ja siipikarja-asetuksen 17 §:n 2 momentin mukaisesti ja että hakijalle ei ole myönnetty maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaista tukea.

23 §
Tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla noudatetaan kansallisten tukien hallintoasetuksen 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista tuotantotapaa.

5 luku

Seuraamukset

24 §
Valvontaseuraamukset kasvintuotannon tuissa

Pinta-alaa ja todettua kasvia koskevista valvontaseuraamuksista kasvintuotannon tuissa säädetään tukilain 18 §:ssä. Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisten lisäosien seuraamuksista säädetään tukilain 10 a §:n 2 momentissa. Kotieläintilan hehtaarituen seuraamuksista säädetään tukilain 10 b §:n 5 momentissa.

Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suurempi kuin hakemuksessa on ilmoitettu, tukea maksetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Jos valvonnassa todetun tukeen oikeuttavan kokonaispinta-alan ja hakemuksessa ilmoitetun kokonaispinta-alan välinen erotus on enintään 0,1 hehtaaria eikä tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla, tukea maksetaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan.

Jos ilmoitetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alan erotus suhteessa valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan on:

1) enintään kolme prosenttia, mutta kuitenkin yli 0,1 hehtaaria ja enintään kaksi hehtaaria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria, mutta enintään kuitenkin 20 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todetun ylityksen verran;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 50 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys kaksinkertaisena;

4) yli 50 prosenttia, tukea ei makseta lainkaan.

Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan tukeen oikeuttavia, mutta matalamman tukitason kasveja kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, lohkon tukea alennetaan 20 prosentilla.

25 §
Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät seuraamukset

Jos tilalla ei ole noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 12 §:ssä tarkoitettuja ympäristöehtoja, alennetaan tilalle maksettavia pohjoisia tukia enintään 5 prosenttia. Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt noudattamatta ympäristöehtoja, alennetaan tukea vähintään 15 ja enintään 100 prosenttia. Seuraamukset lasketaan pohjoisen hehtaarituen, yleisen hehtaarituen ja nuorten viljelijöiden tuen kokonaismäärästä.

26 §
Perunantuotannon kansallinen tuki

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla ei ole noudatettu perunantuotannon kansallisessa tukiasetuksessa tarkoitettuja ehtoja, tukea ei makseta siltä alalta, joka ei täytä tuen ehtoja.

27 §
Valvontaseuraamukset tuotantoon sidotuissa kotieläintalouden tuissa

Jos todetaan, että jonkin eläinryhmän ilmoitetun ja valvonnassa kirjanpidosta tai muulla tavoin todetun eläinmäärän taikka keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa valvonnassa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään viisi prosenttia tai enintään kaksi eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään todettua eläinmäärää;

2) yli viisi prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia tai jos erotus on yli kaksi mutta enintään neljä eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena; tai

4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena oleva eläinmäärä on nolla.

Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläinryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan tai kirjanpidon perusteella ei voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna kyseisen eläinryhmän osalta.

Jos nautaeläinluettelon sekä eläimiä koskevien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että tilan nautojen tukikelpoisuuspäivien lukumäärän muutos on yli neljä päivää, tilan nautojen keskimääräinen lukumäärä on laskettava uudelleen.

28 §
Seuraamukset tuotannosta irroitetussa kotieläintalouden tuissa

Jos tilalla, jolle on vahvistettu tukilain 10 c §:ssä tarkoitettu viitemäärä, tukilain 10 e §:n tai sika ja siipikarja-asetuksen 10 §:n edellytykset eivät täyty, tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea ei makseta.

Jos hakijalle ei ole vahvistettu viitemäärää tai hakija ei harjoita maataloutta sika- ja siipikarja-asetuksen 17 §:n mukaisesti, sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta ei makseta.

29 §
Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista säädetään tukilain 19 ja 20 §:ssä.

30 §
Seuraamusten laskenta

Pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset vähennetään kasvintuotannon tuesta ennen muita seuraamuksia.

Eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraamukset kotieläintuissa lasketaan ennen muita seuraamuksia. Jos eläinmäärinä laskettu erotus johtaa eri lopputulokseen kuin prosentteina laskettu erotus, käytetään valvonnassa tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

31 §
Valvonnan suorittamisen estäminen

Tukihakemuksen hylkäämisestä valvonnan estyessä säädetään soveltamisasetuksen 23 artiklan 2 kohdassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

32 §
Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudattavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 2 §:n 3 momentissa säädetään.

33 §
Tukiehtojen kiertäminen

Valvonnassa on tarkastettava, ettei tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi valvonnassa on tarkastettava, täyttääkö maatila toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa asetuksessa (213/2007) säädetyt itsenäisen maatilan tunnusmerkit.

34 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen tukea koskevassa asiassa säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:ssä.

35 §
Kotieläintukien tarkastamisen yhdistäminen

Emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, lypsylehmistä, hiehoista, teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettava kansallinen kotieläintuki valvotaan EU:n nautapalkkioiden valvontojen yhteydessä. Kansallisen uuhituen valvonta tehdään EU:n uuhipalkkiovalvonnan yhteydessä.

36 §
EU-tukien valvonnan vaikutus

Valvottaessa kansallisia kasvintuotannon ja kotieläintukia Euroopan yhteisön tukien valvonnan yhteydessä on valvonnan toteuttamisessa ja siitä tuenhakijalle ilmoittamisessa noudatettava, mitä soveltamisasetuksen 25 artiklassa säädetään valvonnan yleisistä periaatteista.

37 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain (247/1996) taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, havainnoista on välittömästi ilmoitettava kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava 1 momentissa tarkoitetun asian selvittämisen käynnistämisestä.

38 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.