1049/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, jäljempänä laitos, maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu, ovat päätökset tutkimuslupa-asioissa. Maksu on:

1) opinnäytetyöhön liittyvästä tutkimuslupapäätöksestä 75 euroa ja

2) muista tutkimuslupapäätöksistä 200 euroa.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat, jollei laista tai asetuksesta muuta johdu, seuraavat suoritteet:

1) toimeksiannosta tai tilauksesta laaditut tai tehdyt

- lausunnot;

- laboratoriomääritykset ja -tutkimukset sekä vastaavat;

- selvitykset ja tutkimukset; sekä

- koulutus ja konsultointi, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksesta annetun lain (668/2008) 6 §:ssä tarkoitettu koulutus ja konsultointi on kuitenkin maksutonta.

2) laitoksen omistamiin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien käyttöoikeuksien luovuttaminen;

3) myytäväksi toimitetut lehdet, julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) muut kuin 4 §:ssä tarkoitetut valokopiot ja muut jäljennökset;

5) julkaisujen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, jos tämä ei sisälly niistä perittäviin hintoihin; sekä

6) laitoksen hallussa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille.

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, joissa laitoksella on tosiasiallinen yksinoikeus suoritteen tuottamiseen ja joissa maksu voidaan määrätä siten, että se vastaa tuotteen omakustannusarvoa, ovat tilauksesta laadittavat tilastot, koodistot ja tietotuotteet sekä laajat tietopalvelutehtävät;

Mitä edellä 1 momentin 6 kohdassa säädetään, ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2008) 7 §:ssä tarkoitettujen tutkijoiden ja harjoittelijoiden käyttöön annettuja laitoksen tiloja, laitteita ja tarvikkeita.

4 §
Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Laitos päättää maksuista, jotka peritään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena. Maksun suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon mitä mainitussa pykälässä siitä säädetään.

5 §
Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen

Edellä 1―4 §:n mukaisesti määräytyvä maksu voidaan jättää perimättä tai periä omakustannusarvoa alempana, jos siihen on valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu syy.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan kansanterveyslaitoksen maksullisista suoritteista 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (579/1993) ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta 28 päivänä marraskuuta 2001 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1131/2001).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.