1030/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa avustuksia huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille ja asumisoikeustaloyhteisöille siten kuin tässä laissa säädetään.

Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan lisäksi, jollei jäljempänä toisin säädetä, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Tavoite

Avustuksen myöntämisen tavoitteena on tervehdyttää huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevan vuokrataloyhteisön tai asumisoikeustaloyhteisön taloutta taikka vähentää valtiolle syntyvää luottotappioriskiä tai riskiä valtion takausvastuun toteutumisesta.

3 §
Avustuksen saajat

Avustus voidaan myöntää vuokrataloyhteisölle ja asumisoikeustaloyhteisölle, jolla on jonkin seuraavista laeista nojalla myönnettyä valtion asuntolainaa tai aravalainaa vielä jäljellä:

1) vuoden 1953 asuntotuotantolaki (488/1953);

2) vuoden 1966 asuntotuotantolaki (247/1966);

3) aravalaki (1189/1993); tai

4) asuntojen perusparantamisesta annettu laki (34/1979).

Avustus voidaan myöntää myös vuokrataloyhteisölle ja asumisoikeustaloyhteisölle, jonka jonkin seuraavista laeista nojalla hyväksyttyyn korkotukilainaan kohdistuu vielä valtion täytetakaus:

1) vuokra-asuntolainojen korkotuesta annettu laki (867/1980);

2) asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (1205/1993); tai

3) vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001).

Avustus voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitetulle lainansaajalle myös, jos jäljellä ollut valtion asuntolaina tai aravalaina on maksettu takaisin lainalla, johon liittyy valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetussa laissa (868/2008) tarkoitettu valtion takaus.

4 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää, jos vuokrataloyhteisö tai asumisoikeustaloyhteisö:

1) ei ole voinut kahtena edellisenä vuotena vuokrilla tai käyttövastikkeilla kattaa hyväksyttäviä vuotuisia pääoma- ja hoitomenoja; tai

2) on muutoin ajautunut sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että valtiolle voi syntyä luottotappioriski tai riski valtion takausvastuun toteutumisesta.

Avustusta voidaan myöntää 1 momentin 2 kohdan mukaan vain, jos sen arvioidaan rajoittavan valtion luottotappiosta tai takausvastuun toteutumisesta aiheutuvia kustannuksia verrattuna kustannuksiin, jotka valtiolle aiheutuisivat, ellei avustusta myönnetä.

Arvioitaessa luottotappioriskiä tai riskiä valtion takausvastuun toteutumisesta otetaan huomioon lainansaajan varallisuusasema, lainan vakuuden arvo suhteessa valtion asuntolainan, aravalainan, korkotukilainan tai 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun lainan jäljellä olevaan pääomaan ja vakuuden realisointimahdollisuudet.

5 §
Omistajalle asetettavat edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrataloyhteisön tai asumisoikeustaloyhteisön omistaja:

1) huolehtii omasta taloudellisesta ja muusta vastuustaan talouden tervehdyttämiseksi pitkäjänteisellä tavalla;

2) on tehnyt yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa yhteisölle suunnitelman, jonka tavoitteena on sen talouden tervehdyttäminen kohtuullisessa ajassa ja johon sisältyy myös omistajan toimenpiteitä; sekä

3) ei saa vuokrissa eikä käyttövastikkeissa periä omille varoille korkoa avustuksen myöntämisvuonna eikä sitä seuraavana neljänä vuotena tai tätä pidempänä 2 kohdassa tarkoitetun tervehdyttämissuunnitelman mukaisena aikana.

6 §
Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään enintään määrä, joka yhdessä muiden tervehdyttämissuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden kanssa tarvitaan yhteisön talouden saattamiseksi kohtuullisessa ajassa tasapainoon.

Avustusta 4 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella myönnetään enintään määrä, joka tarvitaan luottotappioriskin tai valtion takausvastuun toteutumisesta aiheutuvan riskin välttämiseksi.

7 §
Avustuksen myöntäjä

Valtiokonttori myöntää avustuksen hakemuksesta.

8 §
Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön Valtiokonttorin päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa, saa hakea siihen oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä Valtiokonttorille. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen, joka koskee avustuksen myöntämistä, ei saa hakea valittamalla muutosta. Muuhun oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan vuokratalojen ja asumisoikeustalojen tervehdyttämisavustuksista 30 päivänä kesäkuuta 2000 annettu laki (657/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 137/2008
YmVM 9/2008
EV 135/2008

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.