712/2008

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rehualan toimijan ilmoitus-, tiedonanto- ja kirjanpitovelvollisuudesta sekä hyväksymisestä. Tässä asetuksessa säädetään myös hyväksytyn laboratorion ja rehualan toimijan käyttämän laadunvarmistuslaboratorion velvollisuuksista.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Rehualan toiminnanharjoittamisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 183/2005 (rehuhygienia-asetus).

Eläinperäisiä rehuja koskevasta toiminnanharjoittamisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (sivutuoteasetus) sekä tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (TSE -asetus).

Lääkerehujen valmistajien ja lääkerehuja markkinoille saattavien hyväksymisestä, kirjanpidosta ja tuonnista säädetään lääkerehuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 13/EEO/1998.

Lemmikkieläinten ruokia valmistavien ja eläimestä saatavia sivutuotteita turkiseläinten, tarhakoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruuaksi käsittelevien tai valmistavien laitosten hyväksymisestä säädetään eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 850/2005.

Hevostaloutta, vesiviljelyä ja muiden riistaeläinten kuin porojen tarhausta harjoittavien rehualan alkutuotannon toimijoiden ilmoitusmenettelystä rehualan toimijaksi rekisteröitymiseksi säädetään eläinten tunnistamisesta annetun lainsäädännön mukaisesti.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rehualan toimijalla luonnollista tai oikeushenkilöä siten kuin se on määritelty rehulain 5 §:n 10 kohdassa;

2) rehualan alkutuotannon toimijalla rehuhygienia-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a―c -alakohdissa mainittua toimintaa harjoittavaa toimijaa;

3) rehualan yrityksellä voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yritystä, siten kuin se on määritelty elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 5 kohdassa;

4) laitoksella mitä tahansa rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaihetta toteuttavan rehualan yrityksen yksikköä;

5) hyväksytyllä laboratoriolla rehulain 27 §:ssä tarkoitettua viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksyttyä laboratoriota;

6) tuotantosuunnalla taloudellisesti merkittävintä alkutuotannon tuotantosuuntaa;

7) rahtisekoittajalla rehualan toimijaa, joka valmistaa rehuseoksia siirrettävällä mylly- ja sekoituslaitteistolla;

8) varastointiliikkeellä varastointipalveluja tarjoavaa toimijaa, joka varastoi rehuja, myös erillistä varastoa tai varastointilaitosta;

9) kuljetusliikkeellä kuljetuspalveluja tarjoavaa yritystä;

10) rehun lisäaineella eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 2 artiklan 2 a kohdassa määriteltyä rehun lisäainetta; sekä

11) lähtömaalla sitä maata, mistä rehuerä tuodaan Suomeen.

2 luku

Rehualan toimijan rekisteröinti ja hyväksyminen

4 §
Rekisteröinti-ilmoitus

Rehualan toimijan on tehtävä rehulain 18 §:n mukainen rekisteröinti-ilmoitus. Rekisteröinti-ilmoituksessaan rehualan toimijan tulee ilmoittaa sen lisäksi, mitä rehulain 18 §:ssä säädetään, seuraavat tiedot:

1) alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa tuotantosuunta ja tämän asetuksen liitteen 1 luvun I mukaiset toiminnot;

2) muun kuin alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa tämän asetuksen liitteen 1 luvun II mukaiset toiminnot ja liitteen 1 luvun III mukaiset tuotetyypit.

Rehualan toimijan on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle rekisteröinti-ilmoituksessa annettujen tietojen pysyvästä muutoksesta tai muusta merkittävästä muutoksesta tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella viimeistään muutosten tullessa voimaan.

5 §
Eräitä alkutuotannon toimijoita koskevat poikkeukset

Poronhoitolain (848/1990) 6 §:n mukainen paliskunta voi tehdä rekisteröinti-ilmoituksen porotaloutta harjoittavan rehualan toimijan puolesta. Ilmoitukseen tulee liittää tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole rehualan toimijalla, joka yksinomaan toimittaa korkeintaan kolmen hehtaarin pinta-alalla vuosittain tuottamiansa alkutuotannon tuotteita suoraan paikalliselle maatilalle tai vastaavalle toimijalle siellä käytettäväksi.

6 §
Hyväksymishakemus

Rehualan toimijan on ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa haettava toiminnalleen hyväksyminen, jos tarkoituksena on harjoittaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklassa tai TSE -asetuksen liitteessä IV tarkoitettua hyväksyntää edellyttävää toimintaa.

Hakemukseen on liitettävä rehulain 20 §:n mukaiset tiedot. Hakemus hyväksymistä varten tulee tehdä Elintarviketurvallisuusvirastolle tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella. Hyväksymistä hakevan rehualan toimijan tulee lisäksi tehdä tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus.

Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava 1 momentissa tarkoitettu TSE -asetuksen mukainen hyväksyntä viipymättä, mikäli hyväksymisen perusteena olevat vaatimukset eivät enää täyty. Rehuhygienia-asetuksen mukaisen hyväksynnän peruuttamisesta säädetään rehuhygienia-asetuksen 14 ja 15 artikloissa.

7 §
Rehualan laitoksen hyväksyntänumero

Elintarviketurvallisuusviraston tulee antaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklan mukaista toimintaa harjoittavalle hyväksytylle laitokselle tämän asetuksen liitteessä 2 säädetyssä muodossa oleva hyväksyntänumero.

8 §
Luettelo rekisteröidyistä rehualan toimijoista

Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee rehulain 37 §:ssä tarkoitetun luettelon. Luettelo on pidettävä ajan tasalla.

Elintarviketurvallisuusviraston on jokaisen toiminnon, tuotetyypin tai tuotantosuunnan osalta eriteltynä merkittävä luetteloon ne laitokset, jotka se on rekisteröinyt tämän asetuksen 4 tai 5 §:ssä tarkoitetussa menettelyssä.

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, kunkin rehuhygienia-asetuksen mukaan hyväksytyn toimijan osalta luetteloon tulee merkitä tämän asetuksen 7 §:n mukainen hyväksyntänumero.

3 luku

Rehualan toimijan ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus

9 §
Sisämarkkinakauppa

Rehualan toimijan rehulain 31 §:n mukainen saapumisilmoitusvelvollisuus koskee rehuja, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 3.

Rehualan toimijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetusta rehusta viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen rehuerän saapumista Suomen alueelle ilmoittamalla siitä Elintarviketurvallisuusvirastolle. Saapumisilmoituksessa tulee esittää seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi ja osoite;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus:

3) rehun nimi ja luonne;

4) rehuerän määrä;

5) lähtömaa;

6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta ja paikka; sekä

7) tuontitapa.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske rehualan alkutuotannon toimijaa, joka tuo rehua ainoastaan omistamiensa tai hallitsemiensa elintarviketuotantoeläinten ruokintaa varten.

10 §
Maahantuonti

Rehualan toimijan rehulain 32 §:n mukainen ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee rehuja, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 4.

Rehualan toimijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetun rehun tuonnista viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen rehuerän saapumista Suomen alueelle ilmoittamalla siitä Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ennakkoilmoituksessa tulee esittää seuraavat tiedot:

1) maahantuojan nimi ja osoite;

2) maahantuojan yritys- tai yhteisötunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus;

3) rehun nimi ja luonne;

4) rehuerän määrä;

5) lähtömaa;

6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta ja paikka; sekä

7) tuontitapa.

Liitteessä 5 mainittuja rehun lisäaineita, esiseoksia ja niistä valmistettuja rehuseoksia sekä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (60/05) tarkoitettuja tuotteita saa tuoda maahan vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on Suomeen sijoittunut edustaja. Edustajan on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoitus, jossa edustaja sitoutuu takaamaan, että kolmannessa maassa sijaitseva tuotantolaitos täyttää rehuhygienia-asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä kolmansien maiden tuotantolaitoksia koskevaa luetteloa, johon merkitään sekä tuotantolaitoksen että edustajan nimi ja osoite sekä liitteessä 5 tarkoitetut hyväksyntää vaativat tuotteet, jotka on saatettu markkinoille Suomessa.

11 §
Tullille annettava ilmoitus

Jos toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon vietävää rehua ei saateta markkinoille Suomen alueella, on maahantuojan täytettävä tämän asetuksen liitteen 6 mukaisen asiakirjan osa A tavaraa koskevine tunnistetietoineen liitteessä 7 tarkoitetulla tavalla ja esitettävä se tullitoimipaikassa.

Kaupallisissa asiakirjoissa on oltava viittaus 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjaan. Jos tarkastettava erä jaetaan osiin, on jokaiseen osaan liitettävä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja. Asiakirjan on oltava erän mukana siihen saakka, kunnes erä luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

Tulliviranomaisen velvollisuuksista, koskien 1 momentissa tarkoitetun asiakirjan osien B ja C tietojen täyttämistä, säädetään rehujen valvonnan järjestämisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (3/06).

12 §
Muut rehualan toimijoita koskevat ilmoitukset

Rehualan toimijan tulee tehdä viipymättä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle, jos voidaan epäillä, ettei markkinoille saatettu rehu täytä rehujen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tällaisen rehun myynti ja ruokinta eläimille on lopetettava välittömästi.

Rehualan toimijan on tehtävä yhteistyötä Elintarviketurvallisuusviraston kanssa markkinoille saatetun rehun aiheuttamien riskien välttämiseksi. Rehualan toimijan on annettava tapauskohtaisesti selvitys aitoudeltaan, kemialliselta puhtaudeltaan ja hygieeniseltä laadultaan poikkeavan rehuerän säilytyksestä, tunnistamisesta, uudelleenkäsittelystä, muusta käytöstä ja hävittämisestä sekä selvitys toiminnasta saastumistilanteessa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, toimijan on välittömästi ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle, jos laadunvarmistuksessa havaitaan raaka-aineissa, tuotteissa tai tuotantotilassa salmonellaa. Rehualan toimijan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kuin haitallisten aineiden pitoisuudet rehuissa ylittyvät, säädetään haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (10/2008).

4 luku

Tietojen kirjaamista koskevat vaatimukset

13 §
Kirjanpito ja sen säilytys

Rehualan toimijan on pidettävä toimintaansa liittyvistä tiedoista tiedostoa rehulain 19 §:n mukaisesti. Tiedostoa on pidettävä kirjallisesti, automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla tai muuta tähän verrattavaa tapaa apuna käyttäen.

Rehualan alkutuotannon toimijan on pidettävä kirjaa soveltuvin osin niistä seikoista, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä 8. Alkutuotannon toimijan alkutuotantoon liittyvästä kirjanpidosta säädetään tämän asetuksen lisäksi alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (134/2006).

Muun kuin rehualan alkutuotannon toimijan kirjanpitovelvoitteesta säädetään rehuhygienia-asetuksen liitteessä II. Eläimistä saatavia sivutuotteita lähettävien, kuljettavien tai vastaanottavien toimijoiden kirjanpidosta säädetään sivutuoteasetuksen liitteen II luvussa IV.

Rehualan toimijan on säilytettävä tämän asetuksen liitteen 8 ja rehuhygienia-asetuksen liitteen II mukaista kirjanpitoa vähintään viisi vuotta.

5 luku

Laboratorion yhteenvedot ja mikrobikantojen lähettäminen

14 §
Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista

Rehulain 27 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn laboratorion on Elintarviketurvallisuusviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto rehulain 25 §:ssä tarkoitetuista tutkimuksista ja niiden tuloksista. Yhteenvedossa tulee esittää seuraavat tiedot:

1) erityyppiset näytteet ja niiden määrät;

2) tutkimukset ja niiden määrät;

3) tutkimustulokset;

4) rehumääräysten vastaiset tulokset; sekä

5) ihmisten tai eläinten terveysvaaraan viittaavat tulokset.

15 §
Mikrobikantojen lähettäminen kansalliseen vertailulaboratorioon

Rehulain 28 §:ssä tarkoitetun rehualan toimijan käyttämän laadunvarmistuslaboratorion ja hyväksytyn laboratorion on lähetettävä viivytyksettä kansalliseen vertailulaboratorioon rehujen raaka-aineista, tuotteista tai tuotantotilasta eristetyt salmonellakannat tyypitettäväksi.

Kantojen mukana on oltava seuraavat tiedot:

1) tutkimuksen toimeksiantajan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;

2) lähettävän laboratorion nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;

3) tunnistetiedot rehusta ja rehunäytteestä;

4) tunnistetiedot rehunäytteestä eristetystä kannasta; sekä

5) tutkimustulos ja tutkimuksessa käytetty menetelmä.

6 luku

Erinäiset säännökset

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä helmikuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (4/06) rehualan toiminnanharjoittamisesta sekä rehujen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (3/06) liite 4 sekä liitteen 5 osa A.

Komission direktiivi (EY) N:o 98/51 (31998L0051); EYVL N:o L 208, 24.7.1998, s. 43
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (32001R0999); EYVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (32002R0178); EYVL N:o L 31, 1.2.2002, s. 1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (32004R0882); EUVL N:o L 191, 28.5.2004, s. 1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005 (32005R0183); EUVL N:o L 35, 8.2.2005, s. 1.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Marita Aalto

LIITE 1:
REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TOIMINNOT
Luku I: Alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot:
a) rehun tuotanto;
b) rehun sekoitus ja
c) rehun käyttö1.
Luku II: Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot:
1) lisäaineiden2, bioproteiinien3 tai esiseosten2 valmistaja;
2) rehuaineiden valmistaja;
3) rehuseosten valmistaja;
4) rahtisekoittaja;
5) maatila;
6) vähittäiskauppa4, tukkukauppa, sisämarkkinatuoja, jälleenmyyjä tai muu markkinoille saattaja;
7) kotimainen valmistaja;
8) maahantuoja tai kolmasmaaedustaja5;
9) varastointiliike, irtorehu;
10) varastointiliike, pakattu rehu;
11) kuljetusliike, irtorehu ja
12) kuljetusliike, pakattu rehu.
Luku III: Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tuotetyypit:
1) lemmikkieläinten rehut (mukaan lukien luonnonlintujen ruuat);
2) sivutuotteet; luokka 2; sivutuoteasetuksen 1774/2002 mukainen luokitus;
3) sivutuotteet; luokka 3; sivutuoteasetuksen 1774/2002 mukainen luokitus;
4) kalajauho ja kalajauhoa sisältävät rehut (myös eläinperäinen dikalsium- ja trikalsiumfosfaatti, verituotteet, verijauho);
5) elintarviketuotantoeläinten rehut;
6) turkiseläinten rehut ja
7) lääkerehut6.

____________________

1 Mikäli märehtijöihin kuuluvia vieroittamattomia elintarviketuotantoeläimiä ruokitaan kalajauhoa sisältävällä juottorehulla, tulee tästä ilmoittaa erikseen Elintarviketurvallisuusvirastolle tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 956/2008 mukaisesti

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehun lisäaineista (EY) 1831/2003

3 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 60/05 eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista

a) bakteereihin, hiivoihin, leviin ja alempiin sieniin kuuluvista mikro-organismeista peräisin olevat valkuaisaineet, lukuun ottamatta tapettuja eläin- tai kasviperäisillä substraateilla tuotettuja hiivoja

b) ammoniumsuolat ja aminohappoja käymisreaktiolla valmistettaessa syntyvät oheistuotteet

4 Rekisteröintivelvoite ei koske toimijoita, jotka harjoittavat ainoastaan lemmikkieläinten rehujen vähittäiskauppaa

5 Rehualan toimija, joka tuo Suomeen tämän asetuksen liitteessä 5 tarkoitettuja tuotteita

6 Lääkerehuja saa valmistaa tai jälleenmyydä vain tätä tarkoitusta varten erikseen hyväksytyt toimijat.

LIITE 2:
7 §:SSÄ TARKOITETUN HYVÄKSYNTÄNUMERON RAKENNE
1. α 2. FI 3.1 Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä lisäaineen tai bioproteiininvalmistaja 3.2 Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä esiseosten valmistaja 3.3 Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä rehuseosten valmistaja 3.4 Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä markkinoille saattaja 3.5-3.8 Juoksevalle numerolle on varattu neljä numeroa

1. Merkki "α" osoituksena, että rehualan laitos on hyväksytty

2. Jäsenvaltion ISO -koodi, joka Suomessa on FI

3. Kansallinen viitenumero, jossa on enintään kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä

3.1. Ensimmäinen merkki on 1, jos kyseessä on rehun lisäaineen tai bioproteiinin valmistaja, muutoin 2

3.2. Toinen merkki on 1, jos kyseessä on esiseoksen valmistaja, muutoin 2

3.3. Kolmas merkki on 1, jos kyseessä on rehuseosten valmistaja, muutoin 2

3.4. Neljäs merkki on 1, jos kyseessä on markkinoille saattaja, muutoin 2

3.5―3.8 Neljällä numerolla ilmoitetaan juokseva numero, joka on laitoskohtainen

LIITE 3:
9 §:SSÄ TARKOITETUT ERITYISEN RISKIALTTIIT REHUT, JOIDEN SUOMEEN TOIMITTAMINEN TOISESTA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOSTA VAATII SAAPUMISILMOITUKSEN
rehun riskiperuste 1) rehuaine 2)/rehuseos Esimerkkejä ryhmään kuuluvista rehuista
M K H Viljojen jyvät Kaura, ohra, riisi, ruis, vehnä, maissi
M H Viljojen jyvistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 3) Vehnägluteiini, maissigluteiini, maissitärkkelys, mäski, rankki
M K H Öljynkasvien siemenet ja öljypitoiset hedelmät Maapähkinä, soijapapu, auringonkukan-, rapsin-, rypsin-, puuvillan-, pellavan- ja seesaminsiemenet suoraan rehun valmistukseen rehutehtaaseen tai suoraan rehukäyttöön tilalle
M K H Öljynkasvien siemenistä ja öljypitoisista hedelmistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 4) Rapsi-, rypsi-, kookos-, palmu- ja soijapuristeet, -kakut ja -rouheet
M Palkokasvien siemenet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Hernerehujauho
M H Muut siemenet ja hedelmät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Puristussivutuotteet ja -massat (esim. sitruspulppa)
M Muut kasvit, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 5) Rankit (esim. ruokosokerirankki)
M K H Kalat, muut vesieläimet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet6) Kalajauho
M Erityiset rehuaineet Panimohiiva

____________________

1) Rehun riskiperuste

M = hygieniariski kuten esimerkiksi salmonella-bakteerin esiintyminen rehussa

K = kielletyt ainesosat kuten esimerkiksi maaeläinperäisen aineksen esiintyminen rehussa, kielletyt siemenet, kuten hukkakaura sekä elävät tuhohyönteiset

H = haitalliset aineet kuten esimerkiksi raskasmetallit, hometoksiinit ja dioksiinit

2) Rehuaineiden luokitus MMMp 40/1999 avoimen luettelon mukaisesti

3) Ilmoitusvelvollisuus ei koske viljatärkkelyksen hydrolysoituja sivutuotteita (esim. ohramelassi) tai viljatärkkelyksen sokerointiprosessin tuotteita ja sivutuotteita (dekstroosi, glukoosimelassi yms.)

4) Ilmoitusvelvollisuus ei koske kasviöljyjä

5) Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rankkeja

6) Ilmoitusvelvollisuus ei koske kalaöljyä

LIITE 4:
10 §:SSÄ TARKOITETUT ERITYISEN RISKIALTTIIT REHUT, JOIDEN MAAHANTUONTI VAATII ENNAKKOILMOITUKSEN
rehun riskiperuste1) rehuaine2)/ rehuseos Esimerkkejä ryhmään kuuluvista rehuista
M K H Viljojen jyvät Kaura, ohra, riisi, ruis, vehnä, maissi
M H Viljojen jyvistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 3) Vehnägluteiini, maissigluteiini, maissitärkkelys, mäski, rankki
M K H Öljynkasvien siemenet ja öljypitoiset hedelmät Maapähkinä, soijapapu, auringonkukan-, rapsin-, rypsin-, puuvillan-, pellavan- ja seesaminsiemenet suoraan rehun valmistukseen rehutehtaaseen tai suoraan rehukäyttöön tilalle
M K H Öljynkasvien siemenistä ja öljypitoisista hedelmistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 4) Rapsi-, rypsi-, kookos-, palmu- ja soijapuristeet, -kakut ja -rouheet
M Palkokasvien siemenet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Hernerehujauho
M H Muut siemenet ja hedelmät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Puristussivutuotteet ja -massat (esim. sitruspulppa)
M Muut kasvit, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 5) Rankit (esim. ruokosokerirankki)
M Erityiset rehuaineet Panimohiiva

____________________

1) Rehun riskiperuste

M = hygieniariski kuten esim. salmonella-bakteerin esiintyminen rehussa

K = kielletyt ainesosat kuten esim. maaeläinperäisen aineksen esiintyminen rehussa, kielletyt siemenet, kuten hukkakaura sekä elävät tuhohyönteiset

H = haitalliset aineet kuten esim. raskasmetallit, hometoksiinit ja dioksiinit

2) Rehuaineiden luokitus MMMp 40/1999 avoimen luettelon mukaisesti

3) Ilmoitusvelvollisuus ei koske viljatärkkelyksen hydrolysoituja sivutuotteita (esim. ohramelassi) tai viljatärkkelyksen sokerointiprosessin tuotteita ja sivutuotteita (dekstroosi, glukoosimelassi yms.)

4) Ilmoitusvelvollisuus ei koske kasviöljyjä

5) Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rankkeja

LIITE 5:
10 §:N 3 MOMENTISSA TARKOITETUT TUOTTEET
1. LISAÄINEET JA ELÄINTEN RUOKINTAAN KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET (BIOPROTEIINIT)
1.1 Teknologiset lisäaineet:
• asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen 1 kohdan b alakohdan ("hapettumisenestoaineet") soveltamisalaan kuuluvat sellaiset lisäaineet, joille on vahvistettu enimmäispitoisuus
1.2 Sensoriset lisäaineet:
• asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 2 a alakohdan ("väriaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: karotenoidit ja ksantofyllit.
1.3 Ravitsemukselliset lisäaineet:
• asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I luokkaan 3 kuuluvat kaikki lisäaineet
1.4 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet:
• asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I luokkaan 4 kuuluvat kaikki lisäaineet
1.5 Kokkidiostaatien ja histomonostaattien luokka:
• kaikki lisäaineet
1.6 MMM asetus Eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista (60/05) liite1:
• kohdissa 1.1; 1.2.2; 1.4 ja 2.3 tarkoitetut tuotteet
2. ESISEOKSET
2.1 Ravitsemukselliset lisäaineet:
• asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 3 a alakohdan ("vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: A ja D
• asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan ("hivenaineyhdisteet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: Cu ja Se
2.2 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet:
• asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 4 d alakohdan ("muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet
2.3 Kokkidiostaatien ja histomonostaattien luokka:
• kaikki lisäaineet
3. REHUSEOKSET
3.1 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet:
• asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 4 d alakohdan ("muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet
3.2 Kokkidiostaatien ja histomonostaattien luokka:
• kaikki lisäaineet
LIITE 6
LIITE 7:
YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT LIITTEESSÄ 6 TARKOITETUN ASIAKIRJAN OSAN A TÄYTTÄMISEKSI

A Maahantuotuun erään liittyvät tiedot

1. Lähettäjä / Viejä

Ilmoittakaa asianomaisen henkilön tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite.

2. Sarjanumero

Merkitkää toimivaltaisen viranomaisen asiakirjalle antama juokseva numero.

3. Vastaanottaja

Ilmoittakaa sen henkilön täydellinen tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite, jolle tavarat toimitetaan.

4. Tulliasiakirja

Merkitkää tulliasiakirjan numero.

5. Liiteasiakirja

Ilmoittakaa erän mukana seuraava asiakirjan viite.

5.1 Merkitkää rasti oikeaan kohtaan. Merkitkää rasti kohtaan " 1. [ ] Kyllä ", jos maa- ja metsätalousministeriön päätöksen rehuaineista (40/1999) 7 §:ssä tarkoitettuja laboratorionäytteitä on otettu.

6. Ilmoittaja /Edustaja

Ilmoittakaa asianomaisen henkilön tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite. Jos ilmoittaja ja viejä / lähettäjä ovat sama henkilö, merkitkää "lähettäjä" tai "viejä".

7. Alkuperä

Ilmoittakaa alkuperäyrityksen tai ―paikan nimi ja osoite.

7.1 Ilmoittakaa mahdollisuuksien mukaan laitoksen hyväksyntänumero.

8. Tavaroiden kuvaus

Merkitkää rasti oikeaan kohtaan:

[ ] 8.1 ― lisäaineet /esiseokset

[ ] 8.2 ― rehuaineet

[ ] 8.3 ― rehuseokset

[ ] 8.4 ― tietyt eläinten ruokintaan käytettävät tuotteet (maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 60/05)

[ ] 8.5 ― erityisiin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin tarkoitetut rehut

[ ] 8.6 ― muut tuotteet, täsmentäkää

9. CN-koodi

Merkitkää CN -koodi.

10. Pakkausten lukumäärä

Ilmoittakaa pakkausten lukumäärä tai merkitkää "irtotavarana" pakkaamattomien tuotteiden osalta.

11. Bruttopaino (kg)

Merkitkää bruttopaino kilogrammoina.

12. Nettopaino (kg)

Merkitkää nettopaino kilogrammoina.

LIITE 8:
13 §:SSÄ TARKOITETUN ALKUTUOTANNON TOIMIJAN KIRJANPITOVAATIMUKSET

a) Elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista eläinlaji ja -ryhmäkohtaisesti 1)

- rehun nimi tai luonne2)ja rehun määrä

- rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite sekä rehun toimituspäivä

- rehun käytön lopettamisaika mikäli käyttöön liittyy varoaika

b) Tilalta myydystä / luovutetusta rehusta

- rehun nimi tai luonne ja rehun määrä

- rehun ostajan / vastaanottajan nimi ja osoite sekä rehun toimituspäivä

c) Rehuista otettujen näytteiden tulokset

d) Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä

- käytetty kasvinsuojeluaine tai biosidi ja sen määrä

- käyttöpäivämäärä

Rehukirjanpitovaatimukseksi riittää myös osto- ja/ tai myyntikuittien tai muiden vastaavien tositteiden, kuten lohkokohtaisen kirjanpidon, säilyttäminen, jos niistä käy selville yllä esitetyt kirjanpidossa vaadittavat asiat.

Rehujen tutkimustulosten kirjanpitovaatimukseksi riittää niistä saatujen tutkimustodistusten säilyttäminen.

Kasvinsuojeluaineiden käytön osalta kirjanpitovaatimukseksi riittää kasvinsuojeluaineita koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta annetun Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (16/2007) 2 §:n mukaiset tiedot.

Jos viljelijä on sitoutunut ympäristötukeen, ympäristötuen ehtojen mukaisesti tehdyt muistiinpanot kasvinsuojeluaineiden käytöstä ovat riittävät myös rehuvaatimusten osalta.

____________________

1) koskee myös tilalla itse tuotettua rehua

2) esimerkiksi rypsirouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.