591/2008

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Asema ja tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii neuvoa-antavana ja päätöksentekoa tukevana elimenä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta. Neuvottelukunta vahvistaa ja edistää Suomen kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää julkisen vallan toimenpiteitä vastuullisen työelämän ja yritystoiminnan kehittämiseksi yhteistyössä viranomaisten, yritysten, työmarkkinajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteiskuntavastuun parissa toimivien kanssa;

2) edistää tiedottamalla ja muilla julkisuutta lisäävillä toimenpiteillä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa;

3) lausua työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä näkemyksensä siitä, onko yritys menetellyt 2 kohdassa tarkoitettujen toimintaohjeiden mukaisesti;

4) edistää muiden kansainvälisten järjestöjen yhteiskunta- ja yritysvastuuta koskevien toimintaohjeiden tuntemusta, ymmärtämistä ja soveltamista;

5) edistää vastuullisten toiminta- ja tuotantotapojen käyttöönottoa yritysten ja muiden yhteisöjen toiminnoissa tukemalla samalla niiden kilpailukykyä ja työelämän laatua;

6) edistää yhteiskunnan ja yritysten toimintaympäristön muutosten ennakoivaa arviointia;

7) tiedottaa yhteiskunta- ja yritysvastuuseen liittyvistä kysymyksistä ja lainsäädännöstä.

2 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään neljätoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja näiden varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäseninä tulee olla viranomaistahoja edustavien jäsenten lisäksi elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden asiantuntijaryhmien edustajia.

Puheenjohtaja määrätään työ- ja elinkeinoministeriön ja varapuheenjohtaja ulkoasiainministeriön esityksestä.

Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijoita.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri ja muita sivutoimisia sihteereitä, jotka määrää työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi asettaa jaostoja neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelemiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää muista neuvottelukunnan toiminnan järjestämistä koskevista menettelytavoista.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunnasta 5 päivänä huhtikuuta 2001 annettu asetus (335/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Työmarkkinaneuvos
Pirjo Harjunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.