1340/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 2004 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 15 §:n, 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja 21 päivänä toukokuuta 1999 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvista Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä perittävistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva maksu, ovat:

1) Luonnonsuojelulain (1096/1996) tai aikaisemman luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella hakemuksesta annetut seuraavat päätökset:

a) lupa geologiseen tutkimukseen tai malminetsintään 200 euroa,

b) lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon 150 euroa,

c) lupa liikkumiseen luonnonsuojelualueella tai sen rajoitusalueella muussa kuin tieteellisessä tai opetustarkoituksessa 80 euroa ja

d) muu luonnonsuojelulain nojalla hakemuksesta annettu päätös tai lupa 80 euroa.

Maksuttomia ovat kuitenkin tieteelliseen tai opetustarkoitukseen tai haitallisesti lisääntyneen eliölajin vähentämiseksi myönnetty lupa tai tehty päätös.

2) Maastoliikenneluvat

a) henkilökohtainen uralupa 9 euroa/ vuorokausi, 20 euroa/ viikko tai 34 euroa/ kelkkailukausi,

b) perhekohtainen uralupa 34 euroa/perhe/ kelkkailukausi,

c) Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös muutoksenhakua varten 50 euroa ja

d) maastoliikennelupaa koskevaa muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 10 euroa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Metsähallitus perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla seuraavista julkisiin hallintotehtäviin liittyvistä suoritteista, jotka perustuvat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon:

1) maastoliikenneluvat kelkkailuurien ulkopuolella, kesäaikaiset maastoliikenneluvat sekä yrittäjä- ja ryhmäluvat,

2) varaustuvan sekä vuokratuvan ja -kodan käyttö,

3) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus,

4) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö,

5) ennallistamis- ja hoitotoimenpiteistä luonnonsuojelusuojelualueilta ja muilta suojelukohteilta kertyvän puun myynti,

6) opastuspalvelut- ja tuotteet,

7) ympäristökasvatuksen ja luonto-opetuksen edistämiseksi tuotetut palvelut ja tuotteet,

8) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut,

9) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö,

10) julkaisut, lehdet, tallenteet ja muut vastaavat suoritteet,

11) jäljennökset ja

12) muut vastaavat palvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Metsähallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Muut säännökset

Peruutetusta tai muutoin hakijasta aiheutuvasta syystä rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetusta asiasta annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samasta asiasta aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.