768/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Budapestissä 23 päivänä marraskuuta 2001 tehty Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 23 päivänä tammikuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä toukokuuta 2007 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 24 päivänä toukokuuta 2007, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 11 päivänä toukokuuta 2007 annettu laki (539/2007) tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

3 §

Suomi on yleissopimuksen ratifiointikirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan selityksen ja ilmoitukset sekä tehnyt seuraavat varaumat:

Suomi antaa yleissopimuksen 2 artiklan mukaisen selityksen, jonka mukaan Suomi asettaa artiklassa tarkoitetun luvattoman tunkeutumisen rangaistavuuden edellytykseksi sen, että rikos on tehty turvajärjestelyt murtamalla.

Suomi tekee yleissopimuksen 11 artiklan 3 kappaleen mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella mainitun artiklan yrityksen kriminalisointiin velvoittavaa 2 kappaletta lievään vahingontekoon eikä lievään väärennykseen.

Suomi tekee yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen a) kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi soveltaa 20 artiklaa ainoastaan automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan rikokseen, joka on tehty telepäätelaitetta käyttäen, paritukseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen, laittomaan uhkaukseen, huumausainerikokseen ja näiden yritykseen sekä terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen valmisteluun ja rikoksiin, joista säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.

Suomi tekee yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen b) kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuja pakkokeinoja tietojärjestelmän sisäiseen viestintään, jos tietojärjestelmällä on rajattu käyttäjäryhmä ja tietojärjestelmää ei käytetä julkisten tietoverkkojen avulla eikä sitä ole kytketty toiseen julkiseen tai yksityiseen tietojärjestelmään.

Yleissopimuksen 35 artiklan mukainen 24-tuntinen jokapäiväinen yhteyspiste on keskusrikospoliisi.

Suomi on 22 päivänä kesäkuuta 2007 antanut lisäksi seuraavat ilmoitukset:

Yleissopimuksen 24 artiklan 7 kappaleessa tarkoitettu viranomainen, joka on vastuussa pyyntöjen lähettämisestä ja vastaanottamisesta on:

- rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien pyyntöjen osalta oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, FIN-00130 Helsinki ja

- väliaikaista säilöönottoa koskevien pyyntöjen osalta keskusrikospoliisi, Jokiniemenkuja 4, FIN-01370 Vantaa, fax +358983886299, sähköposti: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi.

Yleissopimuksen 27 artiklan 2 a kappaleessa tarkoitettu keskusviranomainen, joka on vastuussa keskinäistä oikeusapua koskevien pyyntöjen lähettämisestä ja niihin vastaamisesta, pyyntöjen täytäntöönpanosta tai niiden välittämisestä täytäntöönpanosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille, on oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, FIN-00130 Helsinki.

4 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 60/2007)

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.