Säädökset alkuperäisinä: 2005

900/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
899/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
898/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
897/2005
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2004 suoritettavista korvauksista
896/2005
Laki patenttilain muuttamisesta
895/2005
Laki patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
894/2005
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
893/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
892/2005
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Tamsalun kuorikattilaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
891/2005
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Kadrinan kuorikattilaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
890/2005
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
889/2005
Laki Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
888/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden aineiden väliaikaisesta poistamisesta elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteestä 3
887/2005
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005―2009 myönnettävistä valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
886/2005
Laki postipalvelulain muuttamisesta
885/2005
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
884/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
883/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen LFA-lisän ja lisätuen maksatuksesta
882/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä
881/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n 1 momentin väliaikaisesta muuttamisesta
880/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
879/2005
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
878/2005
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen tiettyjen luonnonsuojeluun liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
877/2005
Laki museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
876/2005
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa
875/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
874/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
873/2005
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
872/2005
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
871/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
870/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
869/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
868/2005
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
867/2005
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
866/2005
Laki Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
865/2005
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
864/2005
Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
863/2005
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
862/2005
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
861/2005
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon palvelukeskuksesta
860/2005
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
859/2005
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
858/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
857/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
856/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
855/2005
Verohallituksen päätös Oy Stockmann Auto Ab:n ja Autotalo Jurvakainen Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
854/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
853/2005
Laki lääkelain muuttamisesta
852/2005
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
851/2005
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.