Säädökset alkuperäisinä: 2005

250/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
249/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
248/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 energiakasvituen maksatuksesta
247/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2004 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2004 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2004 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2004 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
246/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa
245/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
244/2005
Valtioneuvoston asetus tarkastuslautakunnasta
243/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaalivakuutuslautakunnasta
242/2005
Valtioneuvoston asetus vuoden 2004 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
241/2005
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
240/2005
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Helsingissä toimivan palestiinalaisedustuston tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
239/2005
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
238/2005
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
237/2005
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan voimaansaattamisesta ja muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
236/2005
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
235/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valtuutettujen tarkastajien palkkioiden perusteista
234/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
233/2005
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta
232/2005
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
231/2005
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
230/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
229/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
228/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
227/2005
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
226/2005
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen muuttamisesta
225/2005
Valtioneuvoston asetus maistraattien eräistä henkilörekistereistä
224/2005
Laki väestötietolain muuttamisesta
223/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
222/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
221/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
220/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005
219/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
218/2005
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä
217/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetuksia Burmaan/Myanmariin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
216/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta
215/2005
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
214/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2004 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
213/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2005
212/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten toimimisesta eläinlääkärinä Suomessa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
211/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
210/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
209/2005
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005
208/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
207/2005
Valtiovarainministeriön asetus yleisurheilun MM-kisojen juhlarahoista
206/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
205/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
204/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
203/2005
Laki strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
202/2005
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
201/2005
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.