Säädökset alkuperäisinä: 2005

650/2005
Verohallituksen päätös vuoden 2005 kiinteistöverotuksen päättymisestä
649/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
648/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
647/2005
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
646/2005
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
645/2005
Valtioneuvoston asetus Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
644/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
643/2005
Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
642/2005
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
641/2005
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
640/2005
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
639/2005
Valtioneuvoston asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
638/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2005/2006 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
637/2005
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista
636/2005
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta
635/2005
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
634/2005
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
633/2005
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
632/2005
Valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
631/2005
Laki kielilain muuttamisesta
630/2005
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
629/2005
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
628/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden tiedotus- ja myynninedistämistoimiin kolmansissa maissa sekä maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimiin sisämarkkinoilla myönnettävästä tuesta
627/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2005 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen
626/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
625/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
624/2005
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
623/2005
Alusliikennepalvelulaki
622/2005
Laki vesiliikennelain muuttamisesta
621/2005
Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
620/2005
Laki Mosambikin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
619/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjä Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan
618/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan
617/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista
616/2005
Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista
615/2005
Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä vastaanottajavaltiossa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
614/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
613/2005
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta
612/2005
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
611/2005
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
610/2005
Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
609/2005
Veronkantolaki
608/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
607/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
606/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta
605/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvontatoimenpiteiden siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi
604/2005
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista
603/2005
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
602/2005
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
601/2005
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.