1028/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (1307/1999) 2 §:n 1, 19 ja 20 kohta, niistä 1 ja 19 kohta sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 527/2004, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 527/2004, uusi 21― 23 kohta sekä asetukseen uusi 10 a ja 10 b § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) non-SOLAS -direktiivillä matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 98/18/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2002/25/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/84/EY ja 2003/24/EY sekä komission direktiivillä 2003/75/EY;


19) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna;

20) merkitsevällä aallonkorkeudella tiettynä ajanjaksona rekisteröityjen aaltojen korkeimman kolmasosan keskimääräistä korkeutta;

21) ro-ro-matkustaja-aluksella alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa ja jossa on ro-ro-lastitiloja tai erityistiloja, siten kuin ne määritellään non-SOLAS -direktiivin liitteessä I olevassa II-2/A/2 säännössä;

22) ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivillä ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/25/EY, sellaisena kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna; sekä

23) liikuntarajoitteisilla henkilöillä kaikkia henkilöitä, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää julkista liikennettä, mukaan lukien vanhukset, vammaiset, aistivammaiset ja pyörätuolin käyttäjät, raskaana olevat naiset ja pienten lasten kanssa kulkevat henkilöt.

2 luku

Turvallisuusvaatimukset

10 a §
Erityiset vakavuusvaatimukset

A-, B- tai C-luokan ro-ro-matkustaja-aluksen, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen, on oltava ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivin 6, 8 ja 9 artiklan mukainen.

10 b §
Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät turvallisuusvaatimukset

A-, B-, C- tai D-luokan matkustaja-aluksen taikka suurnopeusmatkustaja-aluksen, jota käytetään julkisessa liikenteessä ja jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen, on oltava sellainen, että liikuntarajoitteiset henkilöt voivat päästä siihen turvallisesti ottaen huomioon non-SOLAS -direktiivin liitteen III suuntaviivat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

A- tai B-luokan ro-ro-matkustaja-aluksen, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa ennen 1 päivää lokakuuta 2004, on oltava ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivin 6, 8 ja 9 artiklan mukainen viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2010. Aluksen ei kuitenkaan tarvitse täyttää edellä tarkoitettuja vaatimuksia, jos se poistetaan käytöstä 1 päivänä lokakuuta 2010 tai myöhemmin sen saavuttaessa 30 vuoden iän, mutta kuitenkin viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/24/EY, (32003L0024); EYVL N:o L 123, 17.5.2003, s. 18

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.