1010/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 24 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1102/2002, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ajoneuvohallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteä- maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän asetuksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

11) katsastusluvat;

12) asiakirjapalvelut;

13) piirturikortit;

14) kansainväliset kuljetusluvat;

15) liikenneyrittäjäsuoritteet.

3 §
Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoitettua katsastustoiminnan maksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta 1,11 euroa.

4 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteä- maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus 200 euroa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 42 euroa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 25 euroa;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein 17 euroa;

5) ajoneuvoverolain (1281/2003) 48 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

6) polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 19 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

7) autoverolain (1482/1994) 67 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

8) poikkeus ajo-oikeutta tai ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 50 euroa.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 1 000 euroa;

2) koenumerotodistus 300 euroa;

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 118 euroa.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Ajoneuvohallintokeskus perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla seuraavista suoritteista:

1) tietojen luovuttaminen ajoneuvoliikennerekisteristä;

2) tiedotustoimintaan kuulumaton koulutus;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

5) valokopiot ja muut jäljennökset;

6) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ajoneuvohallintokeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Liikenneneuvos
Matti Roine

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.