1150/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1057/1997, nojalla:

1 §

Eläketurvakeskuksessa saadaan työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettuna vapaaehtoisena peruseläkevakuutuksena rekisteröidä jäljempänä määrätyin ehdoin työntekijäin eläkelain mukaiset vähimmäisehdot täyttävä eläketurva työntekijäin eläkelain 1 c §:n 3 momentissa tarkoitetulle työntekijälle.

Eläketurvakeskuksessa saadaan työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettuna vapaaehtoisena lisäeläkevakuutuksena rekisteröidä jäljempänä määrätyin ehdoin mainitun pykälän 7 ja 10 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa seuraavat etuudet:

1) eläkeiän alentaminen;

2) vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden korotus 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan työntekijäin eläkelain 5, 5 a, 5 b, 6, 7, 7 b, 7 c, 8 ja 9 §:n edellyttämistä määristä;

3) perhe-eläkkeen määrän korotus 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan työntekijäin eläkelain 7 a, 8, 8 c, 8 e ja 9 §:n edellyttämästä määrästä;

4) hautausavustus; ja

5) eläketapahtumahetkellä kertamaksulla ostettava vanhuuseläkkeen korotus.

Eläketurvakeskuksen on laissa ja tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön mahdollisesti antamien määräysten mukaisesti päätettävä, minkä sisältöisinä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut edut rekisteröidään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan vaatia, että henkilön on täytettävä eläkelaitoksen asettamat ja Eläketurvakeskuksen hyväksymät hänen terveydentilaansa koskevat ehdot.

2 §

Eläketurvaa järjestettäessä henkilöpiiri on määriteltävä ryhmittäin työalan tai muun siihen verrattavan perusteen mukaan siten, ettei se kohdistu vain nimettyihin tai muutoin yksilöllisesti määrättyihin henkilöihin, mikäli Eläketurvakeskus ei hakemuksesta erityisestä syystä toisin määrää.

Saman henkilöpiirin käsittävän eläketurvan järjestäminen saadaan jakaa kahdelle eri eläkelaitokselle ottaen kuitenkin huomioon mitä jäljempänä 3 ja 4 momentissa säädetään.

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen etu on järjestettävä siinä eläkelaitoksessa, jossa samalle henkilöpiirille on järjestetty työntekijäin eläkelain mukainen vähimmäisturva.

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut edut on kunkin henkilöpiirin osalta järjestettävä samassa eläkelaitoksessa.

3 §

Edellä 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu korotus on ulotettava koskemaan kaikkia sanotussa kohdassa mainittuja eläkkeitä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1966 työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (745/1966) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Rekisteröitynä voidaan edelleen pitää ennen 1 päivää heinäkuuta 1990 voimassa ollut perhe-eläkejärjestely siltä osin kuin on kysymys työntekijästä, jonka työsuhde on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1992.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.