674/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 2004

Opetusministeriön päätös Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat Zawde Berhanu ja 26 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain (267/1922) 13 §:n mukaisesti perustaneensa Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta, julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta uskoo yhteen Jumalaan, Herraan Isään, joka hallitsee koko maailmaa, kaikkivaltiaaseen, joka on luonut kaikki näkyvät ja näkymättömät Taivaassa ja maassa, ja uskoo Herraan Jeesukseen, ainoaan Jumalan Poikaan, joka on ollut Hänen kanssaan ennen maailman luomista.

Yhdyskunta tunnustaa, että Pyhän Hengen johdatuksesta kirjoitetut pyhät kirjat ovat osa kahdesta suuresta uskon perustasta, joita Etiopian Ortodoks Tewahdo kirkko opettaa. Jumalan sana ei ole sisällytetty ainoastaan Pyhään Raamattuun, vaan se on myöskin löydettävissä kirjoittamattomana Jumalan sanana niin kutsutussa Apostolisessa traditiossa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta toteuttaa tarkoitustaan uskontunnustukseensa nojautuen:

1) järjestämällä yhdyskunnan julkista uskonnonharjoitusta varten kokouksia, joissa keskustellaan Jumalan sanasta ja lauletaan hengellisiä lauluja,

2) levittämällä Raamatun sanan mukaisesti Etiopian Ortodoks Tewahdo kirkon toimesta julkaistuja kirjoja, aikakauslehtiä ja muita julkaisuja,

3) järjestämällä jumalanpalveluksia ja antamalla hengellistä opetusta.

Yhdyskuntajärjestys
Nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdyskunnan nimi on Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta ja kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
2 §

Yhdyskunnan tarkoituksena on tukea Suomessa asuvien etiopialaisten ja Suomen etiopialaisten, jotka tunnustuvat Etiopian Ortodoks Tewahdo uskontoa, kristillistä elämää ja järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia tehdä tunnetuksi omaan uskontoonsa liittyvää kulttuuria Suomessa sekä tukea jäsentensä elämää veljellisessä ja sisarellisessa yhteydessä keskenään hengellisessä ja sosiaalisessa elämässään itseriittoisina elinympäristössä.

Yhdyskunta voi järjestää kokouksia uskonnon julkista tai yksityistä harjoittamista varten.

Jäsenet
3 §

Yhdyskunnan jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt, jotka tunnustavat Etiopian Ortodoks Tewahdo uskontoa. Yhdyskunta voi ottaa kunniajäsenikseen henkilöitä tai oikeuskelpoisia järjestöjä, jotka tukevat yhdyskunnan päämääriä ja tavoitteita tavalla tai toisella. Yhdyskunnan hallitus hyväksyy yhdyskunnan jäsenet, mutta jäsenyyden tultua evätyksi voi jäseneksi pyrkivä saattaa asian yhdyskunnan kokouksen ratkaistavaksi. Yhdyskunnan hallitus voi erottaa yhdyskunnan jäsenen, jonka toiminta on ristiriidassa yhdyskunnan tarkoitusperien kanssa.

Hallitus
4 §

Yhdyskunnan tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseksi vuosikokous valitsee hallituksen. Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tilien valvoja, evankelisen opetuksen asiantuntija sekä yhdestä kolmeen (1―3) muuta jäsentä.

Yhdyskunnan komiteaan valitaan jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Jotta yhdyskunnan komitea edistäisi mainittuja tavoitteita ja päämääriä ovat sen valtuudet ja velvollisuudet seuraavat:

1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,

3) huolehtia yhdyskunnan taloudesta ja omaisuudesta tarkasti ja asiaankuuluvasti,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet,

5) toimeenpanna kokouksen tekemät päätökset sekä

6) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös.

Komitean koollekutsuja on puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja voi kutsua komitean koolle silloin kun puheenjohtaja on estynyt. Kokouskutsu lähetetään komitean jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Komitean kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen muista jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden yhdyskunnan kokouksen päätöksellä, vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Rahoitus
5 §

Yhdyskunnan jäsenet maksavat vuosikokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdyskunta voi uskonnonvapauslaissa säädetyissä rajoissa omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentilla määrättyjä perintöjä.

Omaisuudenhoito
6 §

Yhdyskunnan tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi (1.1.―31.12.).

Yhdyskunnan tilinpäätös, tilikirja ja muut tarpeelliset asiakirjat on kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokoukset
7 §

Yhdyskunnan ylin päätösvalta on sen kokouksella.

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen päivämäärästä ja paikasta päättää yhdyskunnan hallitus.

Muita kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun yhdyskunnan äänioikeutetuista jäsenistä yksi kymmenesosa (1/10) sitä kirjallisesti anoo hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksissa on kaikilla täysiikäisillä yhdyskunnan jäsenillä. Yhdyskunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei tässä yhdyskuntajärjestyksessä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kaksi (2) kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa.

Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjeellä.

Sääntöjen muuttaminen
8 §

Yhdyskunnan kokous voi muuttaa yhdyskuntajärjestystä tai purkaa yhdyskunnan, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä tukee päätöstä. Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta tai yhdyskunnan purkamisesta on tiedotettava etukäteen jäsenille kokouskutsussa.

Jos yhdyskunta purkautuu tai lakkautetaan, käytetään yhdyskunnan varat yhdyskunnan tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Vuosikokous
9 §

Yhdyskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen esityslista

5) Esitetään edellisen vuoden tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös

6) Hyväksytään tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

7) Päätetään yhdyskunnan toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksusta

8) Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali joka toinen vuosi

9) Valitaan yhdyskunnan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet

10) Käsitellään mahdolliset muut asiat

11) Kokouksen päättäminen.


Uskonnonvapauslain (453/2003) 34 §:n nojalla opetusministeriö on käsitellyt ilmoituksen aikaisemman lain mukaisesti.

Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu mainitulla lailla kumotun uskonnonvapauslain (267/1922) mukaisesti, eivätkä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Tämän perusteella opetusministeriö on hyväksynyt Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Ylitarkastaja
Joni Hiitola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.