596/2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 57/1999:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan nonyylifenoliin ja nonyylifenolietoksylaattiin sekä valmisteisiin, joissa nonyylifenolien ja nonyylifenolietoksylaattien yhteenlaskettu pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 painoprosenttia.

Tätä asetusta ei sovelleta tutkimustoimintaan, kehitystyöhön, analyysitarkoituksiin eikä vientiin Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Nonyylifenolia ja nonyylifenolietoksylaattia ei saa luovuttaa markkinoille tai käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

1) teollisuus- ja laitossiivous;

2) kotitalouksien siivous;

3) tekstiilien ja nahan prosessointi;

4) maataloudessa käytettyjen vedinkastojen emulgointiaineet;

5) metallintyöstö;

6) massan ja paperin valmistus;

7) kosmeettiset valmisteet;

8) muut henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet;

9) torjunta-aineiden ja biosidivalmisteiden apuaineet.

3 §

Edellä 2 §:n estämättä nonyylifenolia ja nonyylifenolietoksylaattia saadaan kuitenkin luovuttaa markkinoille tai käyttää:

1) teollisuus- ja laitossiivoukseen valvotuissa ja suljetuissa kuivapesujärjestelmissä, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan, sekä puhdistusjärjestelmissä, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan erikoiskäsittelyssä;

2) tekstiilien ja nahan prosessointiin, jossa ei aiheudu edellä mainittujen aineiden päästöjä jäteveteen, sekä järjestelmissä, joissa prosessivesi esikäsitellään erikoiskäsittelyssä orgaanisten jätekomponenttien poistamiseksi kokonaan ennen biologista jäteveden käsittelyä (lampaannahkojen rasvanpoisto);

3) metallintyöstöön valvotuissa ja suljetuissa järjestelmissä, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan;

4) spermisideissä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Nonyylifenolietoksylaattia apuaineena sisältävää biosidivalmistetta tai torjunta-ainetta, josta on tehty kemikaalilain 28 §:ssä tarkoitettu hyväksymispäätös tai joka on rekisteröity torjunta-ainelain (327/1969) 4 §:n mukaisesti ennen 17 päivää heinäkuuta 2003, saa kuitenkin edelleen käyttää sitä koskevan hyväksymispäätöksen tai rekisteröinnin mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/53/EY (32003L0053); EYVL N:o L 178, 17.7.2003, s. 24

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.