86/2004

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta 28 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain (300/2001) 2 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan soveltamisalaan kuuluvia valtiontukia koskevien tukiohjelmien ja niitä koskevien säädösehdotusten ilmoittamisesta sekä valtiontuen soveltamisen seurantaan ja valvontaan liittyvien Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytettyjen tietojen toimittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin perustamissopimuksen 87 artiklan soveltamisalaan kuuluviin valtiontukiin, joiden toimeenpano kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

2 §
Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaista velvollisuutta ilmoittaa komissiolle ennakkoon suunnitellusta tukiohjelmasta, tukiohjelman muutoksesta tai tukiohjelmaan sisältymättömän tuen myöntämisestä siten kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 659/1999, jäljempänä menettelytapa-asetus, tarkemmin säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle. Ilmoitus on toimitettava niin ajoissa, että ilmoitukseen liittyvät neuvottelut komission kanssa voidaan käydä ennen tukiohjelman aiottua voimaantulopäivää tai tukiohjelmaan sisältymättömän yksittäisen tuen myöntämispäivää.

3 §
Ilmoitusvelvollisuuden rajaus

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua ennakkoilmoitusvelvollisuutta ei ole sellaisten tukiohjelmien tai yksittäisten tukien osalta, jotka perustuvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/1998, jäljempänä valtuutusasetus, 1 artiklan perusteella annettuihin komission ryhmäpoikkeusasetuksiin tai valtuutusasetuksen 2 artiklan perusteella EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettuun komission asetukseen (EY) N:o 69/2001, jäljempänä de minimis-asetus.

Valtuutusasetuksen 1 artiklan perusteella annettujen ryhmäpoikkeusasetusten mukaisista tukiohjelmista tai yksittäisistä tuista tulee kuitenkin toimittaa komissiolle valtuutusasetuksen ja kulloinkin kyseessä olevan ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät yhteenvetotiedot julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tiedot on toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle niin ajoissa, että ne voidaan toimittaa komissiolle asianomaisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämässä määräajassa ja viimeistään siinä vaiheessa, kun tukiohjelmia tai yksittäisiä tukia pannaan täytäntöön.

4 §
Muu tietojenantovelvollisuus

Komissiolle ilmoitettuja ja komission hyväksymiä voimassa olevia tukiohjelmia koskevat menettelytapa-asetuksen edellyttämät seurantatiedot ja muut voimassa olevia tukiohjelmia koskevat komission edellyttämät tiedot kauppa- ja teollisuusministeriö toimittaa komissiolle.

Siinä tapauksessa, että komissio edellyttää tietoja sellaisesta tukiohjelmasta tai yksittäisestä tuesta, jota ei ole ilmoitettu yhteisön säännösten mukaisesti komissiolle, kauppa- ja teollisuusministeriö ottaa vastaan komission tietopyynnöt ja toimittaa ne vastausten antamista varten asianomaisille tahoille. Kauppa- ja teollisuusministeriö toimittaa saadut vastaukset komissiolle.

5 §
Ilmoitus- ja tiedonantovelvolliset

Edellä 2―4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen on velvollinen tekemään ja tiedot antamaan Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan valtion viranomainen, kunta tai kunnallinen taikka yksityisoikeudellinen yhteisö, joka valmistelee tukiohjelmaa tai valtion tai muuta julkista tukea koskevaa yksittäistä päätöstä taikka ottaa käyttöön ryhmäpoikkeusasetukseen perustuvan tukiohjelman tai yksittäisen tuen.

6 §
Tukiohjelmien ja valtiontukien seuranta

Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa menettelytapa-asetuksen 21 artiklan mukaisten vuosittaisten kertomusten laadinnasta ja toimittamisesta komissiolle. Edellä 5 §:ssä tarkoitettujen valtiontuesta vastaavien viranomaisten ja yhteisöjen on toimitettava kertomusten tekemistä varten tarvittavat tiedot kauppa- ja teollisuusministeriölle ministeriön antamien tarkempien määräysten mukaisesti.

Valtiontuesta vastaava viranomainen tai yhteisö vastaa edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ryhmäpoikkeusasetusten ja de minimis-asetuksen edellyttämästä tukiohjelmien ja valtiontukien seurannasta sekä asiakirjojen säilyttämisestä. Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitusmenettelyn kansallisesta koordinoinnista vastaavana viranomaisena voi tarvittavassa laajuudessa tehdä tilasto- ja muita selvityksiä koskien ryhmäpoikkeusasetuksiin perustuvien tukiohjelmien ja tukien sekä de minimis- tukien seurantaa. Tuesta vastaavien viranomaisten ja yhteisöjen on annettava ministeriölle tehtävän hoitamista varten tarvittavat tiedot.

7 §
Ilmoitusten ja tietojen toimittaminen komis- siolle

Kauppa- ja teollisuusministeriö toimittaa tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedot komissiolle sekä ottaa vastaan komission ilmoituksiin ja tietoihin liittyvät lisätietopyynnöt, välipäätökset ja päätökset. Ministeriön tehtävänä on tarvittaessa antaa neuvontaa valtiontuki-ilmoitusten ja tietojen laadinnassa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2004.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Kyllikki Silvennoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.