670/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvontaa:

1) vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1354/2002), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1355/2002), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2003 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1356/2002), jäljempänä kasvinviljelyn kansallinen tukiasetus; sekä

4) vuodelta 2003 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1357/2002), jäljempänä perunantuotannon kansallinen tukiasetus.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puutarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 3 luvun ja pohjoisen tukiasetuksen 4 luvun mukaisiin tukiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rehuviljalla rehuohraa, kauraa, ruisvehnää, seosviljaa ja vihantaviljaa;

2) seosviljalla pelkistä korsiviljoista muodostuvaa kasvustoa;

3) seoskasvustolla viljan ja EU:n peltokasvien tukijärjestelmään kuuluvien valkuaiskasvien seoskasvustoa, jossa kasvulohkolle on kylvetty valkuaiskasvin ja viljan siemenseosta niin, että valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta siemenmäärästä kiloina yli 15 prosenttia on viljan siementä;

4) vihantaviljalla puhdasta viljakasvustoa, joka korjataan tähkälletulon jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen jyväsadon valmistumista; sekä

5) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja, emakoita, karjuja, lihasikoja, nuoria siitosemakoita, nuoria siitoskarjuja, kanoja mukaan lukien emokanat, ankkaemoja, broileriemoja, hanhiemoja, kalkkunaemoja, tarhattuja fasaaniemoja, tarhattuja sorsaemoja, broilereita, ankkoja, hanhia, kalkkunoita, tarhattuja fasaaneja, tarhattuja sorsia, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä karitsoineita uuhia, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, alle vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia sekä muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja.

2 luku

Kasvintuotannon tuet

3 §
Kasvintuotannon tukien pinta-alavirheistä aiheutuvat seuraamukset

Kansalliset kasvintuotannon tuet valvotaan ja seuraamukset määrätään tukimuodoittain tai tukityypeittäin siten kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 18 §:ssä säädetään, mutta ei kasvilajiryhmittäin näiden sisällä.

Kasvintuotannon tukityypeillä tarkoitetaan tässä asetuksessa pohjoista hehtaaritukea, yleistä hehtaaritukea, nuorten viljelijöiden tukea, kasvinviljelyn kansallista tukea sekä perunantuotannon kansallista tukea.

Jos ilmoitetun ja todetun tätä pienemmän pinta-alan erotuksen suhde todettuun pinta-alaan on:

1) enintään 3 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 2 hehtaaria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli 3 prosenttia tai yli 2 hehtaaria ja enintään 20 prosenttia, hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todetun ylityksen verran;

3) yli 20 prosenttia, mutta alle 50 prosenttia, hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys kaksinkertaisena; tai

4) 50 prosenttia tai yli, tukea ei makseta lainkaan.

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja pohjoisen tukiasetuksen 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna rehualana käytetään valvonnassa todettua rehualaa ilman 3 momentissa säädettyjä vähennyksiä.

4 §
Mallasohran tuen sekä rehualaan merkityn nurmen tuen valvonta

Mallasohra luetaan valvonnassa kasvinviljelyn kansallisessa tuessa ilmoitettuun tukipinta-alaan.

Rehualaan merkitty nurmiala luetaan valvonnassa kasvinviljelyn kansallisen tuen pinta-alaan, jos kasvinviljelyn kansallisen tukiasetuksen 12 §:ssä säädetyt määräytymisedellytykset täyttyvät.

5 §
Perunantuotannon kansallinen tuki

Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä ei ole käyttänyt perunantuotannon kansallisen tukiasetuksen 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua tukikelpoista siementä, perunantuotannon tukea ei makseta siltä alalta, jolle on käytetty tukikelvotonta siementä.

Jos viljelijä ei kuulu perunantuotannon kansallisen tukiasetuksen 7 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin, tukea ei voida maksaa ennen kuin todetaan, että viljelijä on rekisteröitynyt asianmukaisella tavalla.

Korotetussa perunatuessa tarvittavan sopimuksen toteutuminen on valvottava perunan myyntitositteiden tai muun vastaavan selvityksen avulla. Jos valvonnassa todetaan, että tuotanto ei oikeuta korotettuun tukeen, tukea ei makseta siltä alalta, jonka tuotanto ei ole tukeen oikeutettua.

Valvonnassa on tarkistettava perunan käyttö tilalla ja myyntitarkoituksiin myyntikuiteista tai muista tositteista. Jos valvonnassa todetaan, että perunaa viljellään omaan kulutukseen tai rehuksi, tukea ei tältä osin makseta.

6 §
Paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan valvonta

Paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan edellytykset on määritelty vuoden 2003 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (117/2003) 10–12 §:ssä ja tämän noudattamatta jättämisestä aiheutuvat tuen alennukset ja epäämiset tukilain 16 §:ssä ja 19 §:ssä.

7 §
Kasvinviljelyn kansallisen tuen ympäristö- ehtoihin liittyvät seuraamukset

Kasvinviljelyn kansallisen tuen ympäristöehtojen valvonnassa noudatetaan maatalouden ympäristötuesta annettuja säännöksiä.

Valvonnassa havaittujen laiminlyöntien tai puutteiden takia kasvinviljelyn kansallista tukea alennetaan samoilla periaatteilla ja prosenttimäärillä kuin maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteiden tukea.

Jos kasvinviljelyn kansallisen tuen edellytyksenä olevaa ympäristötuen lisätoimenpidettä ei ole valittu tai jos on valittu väärä lisätoimenpide tai jos valitun lisätoimenpiteen toteuttamista on laiminlyöty, alennetaan tilalle maksettavaa tukea 10 prosentilla.

Valvonnassa havaittujen laiminlyöntien tai puutteiden seuraamukset 1-vuotisen ympäristösitoumuksen antaneilla viljelijöillä on säädetty tämän pykälän 2 momentissa, lukuun ottamatta kasvinviljelyn kansallisen tukiasetuksen 6 §:n 1 momentin 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

Valvonnassa havaittujen laiminlyöntien tai puutteiden seuraamukset toista kertaa 1-vuotisen ympäristösitoumuksen antaneilla viljelijöillä on säädetty edellä tämän pykälän 2 momentissa, lukuun ottamatta kasvinviljelyn kansallisen tukiasetuksen 6 §:n 1 momentin 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä. Jos toimenpiteitä ei ole toteutettu ensimmäisenä sitoumusvuonna, kasvinviljelyn kansallista tukea ei makseta.

8 §
Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät seuraamukset

Jos kasvulohkolla ei ole noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä mainittuja viljelyalaan perustuvien tukien ympäristöehtoja, alennetaan lohkolle maksettavia pohjoisia tukia 20 prosentilla.

3 luku

Kotieläintalouden tuet

9 §
Seuraamukset kotieläintalouden tuissa

Jos todetaan, että tilalla laskentapäivänä tai muuna tuen määräytymisajanjaksona jonkin eläinryhmän ilmoitetun ja valvonnassa kirjanpidosta tai muutoin todetun eläinmäärän erotus suhteessa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään 5 prosenttia tai enintään kaksi eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään todettua eläinmäärää;

2) yli 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia tai jos erotus on joko kolme tai neljä eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena; tai

4) yli 40 prosenttia, merkitään tuen määräytymisperusteena käytettävä eläinmäärä nollaksi.

Jos todetaan, että jonkin eläinryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan tai kirjanpidon perusteella ei luotettavasti voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, tukea ei kyseisen eläinryhmän osalta makseta tukivuonna.

Jos nautaeläinluettelon sekä eläimiä koskevien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että tilan nautojen tukikelpoisuuspäivien lukumäärä muuttuu yli neljä päivää, tilan nautojen keskimääräinen lukumäärä on laskettava uudelleen.

10 §
Kotieläintukien tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tukilain 10 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyn tavanomaisen tuotantotavan noudattamatta jättämisestä aiheutuvasta tuen epäämisestä on säädetty tukilain 20 §:ssä.

Jos tilavalvonnan yhteydessä havaitaan eläinsuojeluun liittyviä rikkomuksia, havainnoista on välittömästi ilmoitettava kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava asian selvittämisen käynnistämisestä.

4 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Menettelysäännökset

Jos pinta-alana tai eläinmäärinä määritetty erotus johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin prosentteina määritetty erotus, käytetään valvonnassa tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

Kasvintuotannon tuissa pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset vähennetään tuesta ennen muita seuraamuksia.

Kotieläintalouden tuissa eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraamukset lasketaan ennen muita seuraamuksia.

12 §
EU-tukien valvonnan vaikutus

Valvottaessa Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamia tukia kansallisten tukien valvonnan yhteydessä on valvonnan toteuttamisessa ja siitä tuenhakijalle ilmoittamisessa noudatettava, mitä tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2419/2001 valvonnan yleisistä periaatteista säädetään.

13 §
Kirjanpidon säilyttäminen

Tuen hakijan on säilytettävä mahdollista valvontaa varten kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat, kirjanpitoon liittyvät luettelot sekä osto- ja myyntikuitit tai muut tositteet vähintään tukihakua koskevan vuoden sekä sitä seuraavat kolme vuotta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.