163/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä helmikuuta 2003 annetun yhteismetsälain (109/2003) 20 ja 52 §:n nojalla:

1 §
Osakaskunnan ensimmäinen kokous

Maanmittaustoimiston on viivytyksettä ilmoitettava metsäkeskukselle yhteismetsän merkitsemisestä kiinteistörekisteriin. Metsäkeskuksen tulee kutsua yhteismetsän osakkaat ensimmäiseen kokoukseen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kokouksesta on ilmoitettava osakkaille osakaskunnan kustannuksella viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouksesta on lisäksi 14 päivää ennen kokousta ilmoitettava paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä ja kunnan ilmoitustaululla niissä kunnissa, joissa yhteismetsän osakaskiinteistöt sijaitsevat.

Kun metsäkeskus on vahvistanut yhteisaluelain (758/1989) 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen yhteisen alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta yhteismetsäksi, sen on viipymättä ilmoitettava siitä maanmittaustoimistolle. Edellä 1 momentissa tarkoitettu aika kokouksen koolle kutsumiseksi lasketaan tällöin siitä, kun vahvistamista koskeva metsäkeskuksen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muutoin kokoukseen sovelletaan, mitä 2 momentissa säädetään.

2 §
Hoitokunnan valitseminen

Yhteismetsän osakkaiden ensimmäisessä kokouksessa valitaan hoitokunta.

Hoitokunnan on huolehdittava siitä, että osakaskunnalle laaditaan viivytyksettä ohjesääntö ja metsäsuunnitelma. Hoitokunnan tulee lisäksi ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin osakaskunnan toiminnan aloittamiseksi.

3 §
Pöytäkirja

Osakaskunnan ja hoitokunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Hoitokunnan jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi hoitokunnan pöytäkirjaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitusneuvos
Matti Setälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.