1271/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Ympäristöministeriön asetus kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 4 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kotitalouksien sähköverkkokäyttöisiin ilmastointilaitteisiin, sellaisina kuin ne on määritelty standardeissa SFS-EN 255-1, SFS-EN 814-1 tai jäljempänä 3 §:ssä tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) ilmastointilaitteisiin, joissa voidaan käyttää myös muita energianlähteitä;

2) ilmasta veteen- ja vedestä veteen -laitteisiin; eikä

3) yksiköihin, joiden jäähdytysteho on yli 12 kW.

2 §
Energiamerkintä

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat laitteet on varustettava energiamerkillä ja tuoteselosteella sekä niistä on laadittava tekninen tietoaineisto siten kuin tässä asetuksessa ja kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1038/1998) säädetään.

3 §
Energiamerkin tiedot

Energiamerkissä annettavat tiedot on hankittava mittauksin, jotka on tehty niiden yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joiden perusteella jäsenvaltiot ovat julkaisseet kansallisten standardien numerot, jotka saattavat mainitut yhdenmukaistetut standardit osaksi kansallisia standardeja.

Ääntä (melua) koskevien tietojen ilmoittaminen on pakollista. Ne mitataan kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (86/594/ETY) täytäntöönpanosta annetun asetuksen (9/1996) mukaisesti.

4 §
Energiamerkki

Vähittäismyyntipaikassa myytävään tai muuten kuluttajalle tarjottavaan näytteille asetettuun laitteeseen kiinnitettävän energiamerkin on oltava tämän asetuksen liitteen 1 mukainen. Merkki on sijoitettava laitteen ulkosivulle eteen tai päälle siten, että se on selvästi näkyvissä.

5 §
Tuoteseloste

Tuoteseloste on laadittava ja esitettävä tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti.

6 §
Tekninen tietoaineisto

Laitetta koskevan teknisen tietoaineiston tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) tavaran toimittajan nimi ja osoite;

2) laitteen mallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan yksiselitteisesti ja helposti tunnistaa;

3) tiedot, mukaan lukien tarvittaessa piirustukset, laitteen mallin tärkeimmistä ominaisuuksista ja erityisesti seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti sen energiankulutukseen;

4) selostukset mittauksista, jotka on suoritettu 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukaisesti; sekä

5) mahdolliset käyttöohjeet.

Jos tietyn malliyhdistelmän tiedot on saatu muiden yhdistelmien rakenteen perusteella tehdyistä laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista, tietoihin on sisällytettävä yksityiskohdat tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä testeistä, jotka on tehty laskelmien tarkkuuden varmentamiseksi. Tällöin on esitettävä yksityiskohdat matemaattisesta mallista, jota on käytetty järjestelmän tehon laskemiseen, ja mittauksista, jotka on tehty tämän mallin varmentamiseksi.

7 §
Etämyynti

Kun laitetta tarjotaan postitse, puhelimitse, Internetin välityksellä tai muulla etämyyntitavalla, laitteesta on annettava tämän asetuksen liitteessä 2 olevat tiedot.

8 §
Energiatehokkuusluokka

Ilmastointilaitteen energiatehokkuusluokka määritetään tämän asetuksen liitteen 3 mukaisesti.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämän asetuksen estämättä voidaan 30 päivään kesäkuuta 2003 saakka saattaa markkinoille, pitää kaupan tai esitellä laitteita sekä jakaa tuoteselosteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä.

Komission direktiivi 2002/31/EY (32002L0031); EYVL N:o 86; 3.4.2002, s. 26

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Yli-insinööri
Pekka Kalliomäki

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.