781/2002

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (282/2002)61 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Koulutuksen rakenne

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 29 §:n 2 momentissa säädetty vartijan erityinen voimankäyttökoulutus koostuu yleisestä osasta ja ampuma-asetta, kaasusumutinta tai teleskooppipatukkaa koskevasta erityisestä osasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu koulutus katsotaan suoritetuksi kunkin voimankäyttövälineen osalta silloin, kun vartija on hyväksytysti suorittanut voimankäyttökoulutuksen yleisen osan sekä kyseistä voimankäyttövälinettä koskevan erityisen osan koulutuksen.

Ampuma-asetta koskevan erityisen osan koulutuksen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa kantamaan vartioimistehtävässä samaa tyyppiä olevaa ampuma-asetta, jolla ampumakoe on suoritettu.

2 §
Koulutuksen tavoitteet

Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut osaa hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet. Hän hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön ja omaa sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla ja muutenkin hyväksyttävästi. Hän osaa toimia asiallisesti ja puolueettomasti sekä ensisijaisesti sovinnollisuutta edistäen.

3 §
Vastuunalaiset johtajat, kouluttajat ja valvojat

Koulutuksen järjestäjän tulee nimetä koulutukselle vastuunalainen johtaja, joka vastaa koulutuksesta ja sen turvallisuudesta. Koulutukseen sisältyvissä käytännön harjoituksissa tulee olla riittävä määrä valvojia. Valvojien tulee olla perehtyneitä käytännön harjoitusten sisältöön ja toteutukseen.

Yleisen osan sekä teleskooppipatukkaa ja kaasusumutinta koskevan erityisen osan koulutuksen vastuunalaisen johtajan ja kouluttajan tulee olla suorittanut hyväksytysti 8 §:ssä tarkoitetun kouluttajakoulutuksen yleisen osan.

Ampuma-asetta koskevan erityisen osan koulutuksen vastuunalaisen johtajan ja kouluttajan tulee olla suorittanut hyväksytysti 8 §:ssä tarkoitetun kouluttajakoulutuksen yleisen ja erityisen osan.

4 §
Koulutuksen sisältö ja pituus

Koulutuksen yleisen osan tulee olla pituudeltaan vähintään neljä opetustuntia. Teleskooppipatukkaa ja kaasusumutinta koskevien erityisten osien koulutuksen tulee harjoituksineen kestää vähintään viisi opetustuntia. Ampuma-asetta koskevan erityisen osan koulutuksen tulee harjoituksineen kestää vähintään 24 opetustuntia. Opetustunnin pituus tulee olla vähintään 45 minuuttia.

Ampuma-asetta, kaasusumutinta tai teleskooppipatukkaa koskevan erityisen osan koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on yleisen osan koulutuksen hyväksytty suorittaminen.

Koulutuksen sisällöstä ja opetuksessa käsiteltävistä opetusaiheista ja suoritettavista harjoituksista säädetään tämän asetuksen liitteessä.

5 §
Hyväksymisen edellytykset ja todistus

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista sekä koulutukseen sisältyvän kokeen hyväksyttyä suorittamista. Tullakseen hyväksytyksi kokeen teoriaosassa koulutettavan on saavutettava vähintään 60 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä. Koulutuksen erityiseen osaan liittyvien kokeiden tulee sisältää teoriaosuus ja käytännön osuus.

Koulutuksentoimeenpanijan on viipymättä annettava koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistus, josta tulee ilmetä ainakin koulutuksen järjestäjä ja suoritusaika, kouluttajat sekä koulutuksen sisältö ja pituus opetustunteina. Ampuma-aseiden osalta todistukseen on merkittävä, minkä tyyppisellä ampuma-aseella ampumakoe on suoritettu. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneen on viipymättä toimitettava todistus tai sen jäljennös kotikuntansa poliisilaitokselle.

6 §
Ampuma-aseen käsittely- ja ampumistaidontarkastus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 29 §:n 2 momentissa säädetty vuosittain osoitettava riittävä ampuma-aseen käsittely- ja ampumistaito tarkastetaan ampumiskokeella. Hyväksytysti suoritettu koe oikeuttaa kantamaan ampuma-asetta vartioimistehtävässä kokeen suorituspäivästä lukien yhden vuoden ajan.

Kokeen toimeenpanijan on viipymättä annettava kokeen hyväksytysti suorittaneelle todistus, josta tulee ilmetä ainakin kokeen järjestäjä, suoritusaika, kokeen tulos sekä se, minkä tyyppisellä ampuma-aseella koe on suoritettu. Kokeen hyväksytysti suorittaneen on viipymättä toimitettava todistus tai sen jäljennös kotikuntansa poliisilaitokselle.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitetun ampuma-aseen kantamisajan päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta, on ampuma-aseen kantamisen edellytyksenä ampuma-asetta koskevan erityisen osan koulutuksen suorittaminen kokonaisuudessaan.

7 §
Erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen järjestäminen

Erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen järjestää Poliisikoulu.

Koulutukseen sovelletaan poliisikoulutuksesta annettuja säännöksiä opiskelijoiden opintososiaalisia etuuksia lukuun ottamatta.

Koulutuksen maksullisuuteen sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992).

8 §
Kouluttajakoulutuksen sisältö ja pituus

Kouluttajakoulutus koostuu yleisestä osasta sekä ampuma-asekoulutukseen liittyvästä erityisestä osasta sekä kyseisiin osiin liittyvistä kokeista. Erityisen osan kouluttajakoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on kouluttajakoulutuksen yleisen osan hyväksytty suorittaminen.

Kouluttajakoulutuksen yleisen osan tulee olla pituudeltaan vähintään 40 opetustuntia ja erityisen osan vähintään 80 opetustuntia. Poliisikoulu vahvistaa kouluttajakoulutuksen yleisen ja erityisen osan opetussuunnitelmat ja suoritusvaatimukset.

Kouluttajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle on annettava todistus, josta tulee ilmetä ainakin koulutuksen järjestäjä ja suoritusaika sekä koulutuksen sisältö ja pituus opetustunteina. Poliisikoulu ilmoittaa hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta poliisin hallintoasiain tietojärjestelmän turvallisuusalan valvontatietojen pitäjälle.

9 §
Siirtymäsäännös

Vartija, joka on saanut aikaisempien määräysten tai ohjeiden mukaisen koulutuksen, saa kantaa vartioimistehtävässä ampuma-asetta tai kaasusumutinta ilman tämän asetuksen mukaista koulutusta 31 päivään joulukuuta 2003 saakka.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta vuonna 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Janne Kerkelä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.